TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5101/CT-TTHT
V/v: Thuế nhà thầu

TP.HCM, ngày 04 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Schenker Việt Nam
Đ/chỉ: Lầu 6 Phòng 601, 60A Trường Sơn, Q.Tân Bình, TP.HCM
Mã số thuế: 0305269823

Trả lời văn bản số 2012- 07/FA-Schenker ngày 12/6/2012 của Côngty về thuế nhà thầu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nướcngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu),

Trường hợp Công ty theo trình bày, Công ty mẹ ở nước ngoàimua gói bảo hiểm hàng hóa toàn cầu ở nước ngoài sau đó phân bổ chi phí bảo hiểmnày cho các Công ty con trong đó có Công ty, thì khi thanh toán khoản phí nàycho Công ty mẹ, Công ty phải khấu trừ, kê khai và nộp thuế nhà thầu như sau:

- Thuế GTGT = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ (%) GTGT(50%) x Thuế suất thuế GTGT (10%)

- Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ (%) thuế TNDN(5%)

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết.

Nơi nhận:
- Như trên
- Phòng KT2
- Phòng PC
- Website Cục thuế
- Lưu: VT, TTHT
1275-140352/2012-ttq

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga