VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 5104/VPCP-VX
V/v cấp giấy phép hoạt động XKLĐ cho Công ty cổ phần May và XKLĐ Phú Thọ

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và xã hội,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (công văn số 980/HC ngày 12 tháng 5 năm 2004) và ý kiến thẩm định của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (công văn số 3003/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 01 tháng 9 năm 2004) về việc cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động cho Công ty cổ phần May và xuất khẩu lao động Phú Thọ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội và Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động cho Công ty Cổ phần May và xuất khẩu lao động Phú Thọ.

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội cấp giấy phép cho Công ty theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và xã hội biết và thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản