TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5104/CT-TTHT
V/v: Thuế Thu nhập cá nhân

TP.HCM, ngày 04 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH NYK Line (Việt Nam)
MST: 0304688980
Điạ chỉ: 2A-4A Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM

Trả lời văn thư ngày 20/06/2012 của Công ty về thuế thu nhậpcá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tàichính hướng dẫn về Thuế TNCN;

Căn cứ Khoản 5 Điều 9 Chương II Thông tư số 28/2011/TT-BTCngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảnlý thuế :

“Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, ngườinộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫngây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơkhai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, khôngphụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trướckhi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanhtra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

b) Mẫu hồ sơ khai bổ sung:

- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS banhành kèm theo Thông tư này;

- Tờ khai thuế của kỳ kê khai bổ sung điều chỉnh đã được bổsung, điều chỉnh (tờ khai này là căn cứ để lập Bản giải trình khai bổ sung,điều chỉnh mẫu số 01/KHBS );

- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trìnhkhai bổ sung, điều chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từngphần cụ thể tại Thông tư này.

c) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuếlàm tăng số tiền thuế phải nộp hoặc giảm số tiền thuế đã được hoàn, căn cứ vàohồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh người nộp thuế nộp số tiền thuế tăng thêm hoặcnộp lại số tiền thuế đã được hoàn, đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộpcăn cứ vào số tiền thuế chậm nộp hoặc số tiền thuế đã được hoàn, số ngày chậmnộp và mức xử phạt theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế, Điều 12 Nghịđịnh số 98/2007/NĐ-CP .”

Trường hợp Công ty có nhân viên là người nước ngoài, trongnăm tính thuế 2012 đến ngày 26/03/2012 rời Việt Nam về nước, nếu trước đây Côngty đã khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần thì phải lập hồ sơkê khai bổ sung điều chỉnh để điều chỉnh lại theo thuế suất 20%. Khi điều chỉnhnếu có số thuế nộp thừa thì Công ty cấn trừ hoặc làm thủ tục hoàn thuế để trảcho người lao động.

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết và thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- P.KT1
- Phòng PC
- Web Cục Thuế
- Lưu: VT, TTHT
1337-152714/2012-ntn

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga