BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5106/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Tây Ninh;
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Thương mại Tín Hữu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 020610/TH /LPXD ngày 2/8/2010 của Công ty TNHH Thương mại Tín Hữu về việc lậphoá đơn GTGT đối với mặt hàng xăng, dầu. Về vấn đề này Cục Thuế tỉnh Tây Ninhđã có công văn số 792/CT-KK &KTT ngày 17/3/2010 gửi Tổng cục Thuế và Tổngcục Thuế đã có công văn số 1864/TCT-KK ngày 4/6/2010 hướng dẫn theo nguyên tắcchung. Nay Công ty TNHH Thương mại Tín Hữu tiếp tục có công văn gửi Tổng cụcThuế trình bày về việc Công ty mua nhiên liệu thải hồi của hộ kinh doanh cáthể, hoá đơn mua vào là hoá đơn bán hàng không có phí xăng dầu. Để thống nhấtthực hiện, Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật nhưsau:

Tại mục I Thông tư số 06/2001/TT-BTCngày 17/1/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"Đối tượng chịu phí xăng dầu làxăng, dầu, mỡ nhờn (gọi chung là xăng dầu) xuất, bán tại Việt Nam, bao gồm:

b) Dầu, gồm dầu diezen, dầu hoả, dầumazút, dầu nhờn và các loại dầu khác (trừ dầu thực phẩm)".;

Tại mục III Thông tư số 06/2001/TT-BTC ngày 17/1/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn.

"Để người tiêu dùng không phảichịu thuế GTGT đối với số tiền phí xăng dầu và không làm đảo lộn công tác hạchtoán kế toán của các đơn vị kinh doanh xăng dầu, khi ghi hoá đơn bán xăng dầukể cả bán buôn, bán lẻ) các đơn vị kinh doanh xăng dầu phải ghi số tiền phíxăng dầu thành một dòng riêng trên hoá đơn, cụ thể là ở các dòng tổng cộng củahoá đơn phải ghi rõ: giá bán chưa có thuế GTGT (không bao gồm phí xăng dầu),thuế GTGT, phí xăng dầu, giá thanh toán".

Tại điểm 1 mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Cơ sở kinhdoanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hoá, cung ứng dịchvụ phải sử dụng hoá đơn GTGT. Khi lập hoá đơn, cơ sở kinh doanh phải ghi đầyđủ, đúng các yếu tố quy định trên hoá đơn. Đối với hoá đơn GTGT phải ghi rõ giábán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT,tổng giá thanh toán đã có thuế; nếu không ghi tách riêng giá bán chưa có thuếvà thuế GTGT, chỉ ghi chung giá thanh toán thì thuế GTGT đầu ra phải tính trêngiá thanh toán, trừ trường hợp sử dụng chứng từ đặc thù”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên:

- Về nguyên tắc các đơn vị kinhdoanh xăng dầu khi lập hoá đơn bán xăng dầu (kể cả bán buôn, bán lẻ) phải ghisố tiền phí xăng dầu thành một dòng riêng trên hoá đơn, cụ thể là ở dòng tổngcộng của hoá đơn phải ghi rõ: giá bán chưa có thuế GTGT (không bao gồm phí xăngdầu), thuế GTGT, phí xăng dầu, giá thanh toán.

- Trường hợp theo trình bày của Côngty TNHH Thương mại Tín Hữu tại công văn số 020610/TH /LPXD ngay 2/8/2010, Côngty có thu mua dầu mazút thải hồi của hộ kinh doanh cá thể (hộ cá thể là đơn vịthu gom nhiên liệu thải hồi), hoá đơn mua dầu mazút thải hồi là hoá đơn bánhàng không có phí xăng dầu thì khi xuất bán, Công ty lập hoá đơn GTGT theo quyđịnh và không có dòng phí xăng dầu.

Các cơ sở kinh doanh mua dầu mazútthải hồi do Công ty TNHH Tín Hữu bán ra để sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịchvụ chịu thuế GTGT thì được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để các đơnvị biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Săm lốp xe Liên Phúc;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai