TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5107/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương Mại Nghĩa Thái
Địa chỉ: 237 Nguyễn Văn Luông, P.11, Q.6, TP.HCM
Mã số thuế: 0301585345

Trảlời văn bản số 01/ 06/2014/CV ngày 12/06/2014 của Công ty về chính sách thuế,Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2.8 Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thôngtư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bánhàng hoá, dịch vụ:

“Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóađơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa khôngđúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuấthàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hànghóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếucó).

Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn,khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hànghóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGTtheo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng vàbên bán thu hồi hóa đơn đã lập”.

Trường hợp của Công ty theo trình bày có nhập khẩulưới đánh cá về để bán đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu nhưng phát hiện hàngbị lỗi Công ty phải tái xuất hàng hoá đã nhập khẩu để trả lại cho nhà cung cấpnước ngoài thì khi xuất khẩu trả lại hàng, Công ty sử dụng hoá đơn GTGT. Côngty căn cứ vào hoá đơn đã lập khi trả lại hàng để kê khai âm giá trị hàng hoámua vào trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào mẫu số01-2/GTGT của kỳ hiện hành. Về thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu, đã kê khaikhấu trừ thuế GTGT đầu vào thì không phải điều chỉnh lại.

CụcThuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bảnquy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận
- Như trên;
- KT4;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT
1801- 148892/Thắng

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga