BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5107/TCT-CS
V/v chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1249/FOSCO-TCKT ngày 29/10/2010 của Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Cơ quan Nước ngoài(FOSCO) về việc xét duyệt chi phí in lịch và sổ tay quảng cáo đưa vào chi phíhoạt động kinh doanh của Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hồ sơ công văn số1249/FOSCO-TCKT ngày 29/10/2010 gửi Tổng cục Thuế của Công ty TNHH MTV Dịch vụCơ quan Nước ngoài (FOSCO) có gửi kèm:

+ Các công văn của Cục thuế Thànhphố Hồ Chí Minh trả lời Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài (FOSCO):công văn số 14093/CT-TTHT ngày 13/11/2008; công văn số 2144/CT-TTHT ngày25/3/2009 và công văn số 6593/CT-TTHT ngày 13/10/2010 trả lời: Các khoản chiphí mua ngoài như lịch, sổ tay, tranh ảnh về Việt Nam, cà vạt, nón, áo thun: ..Công ty đặt mua về để biếu tặng cho các tổ chức và cá nhân không được xác địnhlà chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN của Công ty.

+ Công văn số 12201/CT-TTHT ngày02/10/2008 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh gửi Công ty TNHH TMSX & DVToàn Hoá trả lời: Chi phí in lịch làm quảng cáo hoạt động kinh doanh của Côngty có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định được tính vào chi phí hợp lý khitính thuế TNDN, theo mức khống chế quy định tại điểm 1.1 điều 5 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế Thànhphố Hồ Chí Minh căn cứ quy định hiện hành và tình hình thực tế của doanh nghiệpđể hướng dẫn thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Cao Anh Tuấn