BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 5108/TCT-CS
V/v giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 6790/CT-THNVDTngày 21/10/2010 của Cục thuế TP.Hồ Chí Minh hỏi về việc xác định giá tính thuếGTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại Điểm 2, Mục I, Phần A Thông tưsố 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính quy định đối tượng nộp thuếGTGT:

"Các tổ chức, cá nhân có hoạtđộng sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, khôngphân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh (gọi chung là cơ sở kinh doanh)và tổ chức, cá nhân khác có nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịuthuế GTGT (gọi chung là người nhập khẩu) đều là đối tượng nộp thuế GTGT."

Tại Điểm 11, Mục I, Phần B Thông tưsố 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính quy định giá tính thuế GTGTnhư sau:

"Đối với hoạt động kinh doanhbất động sản, giá tính thuế GTGT đối với nhà, hạ tầng gắn với đất được trừ giáđất theo giá do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tạithời điểm nhận quyền sở hữu hoặc sử dụng bất động sản."

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, giá đấtđược trừ khi xác định giá tính thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh bất độngsản là giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thờiđiểm người bán nhận quyền sở hữu hoặc sử dụng bất động sản.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục ThuếTP. Hồ Chí Minh biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS (5b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai