TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5109/CT-TTHT
V/v: Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành 1 số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức và cá nhân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Các Phòng Kiểm tra thuộc Cục
Các Chi cục thuế Quận Huyện

Ngày 21/6/2012, Quốc hội đãthông qua Nghị quyết về việc ban hành 1 số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăncho các tổ chức và cá nhân.

Trong khi chờ cơ quan có thẩmquyền ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ủyban nhân dân thành phố tại công văn số 4937/VP-TM ngày 28/6/2012 Cục thuế đề nghịcác Phòng, Chi cục Thuế triển khai thực hiện ngay các công việc sau:

1. Chi cục Thuế báo cáo Ủyban nhân dân các Quận/huyện, các Ban ngành liên quan, các tổ chức Đảng, Đoàn thểtại địa phương đẩy mạnh vận động, tuyên truyền đến các hộ, cá nhân kinh doanhnhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, họcsinh; hộ cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; cung ứng suất ăn ca cho công nhân thựchiện việc ổn định mức giá cho thuê, cung ứng suất ăn, trông giữ trẻ như mức giácuối năm 2011.

Chi cục Thuế triển khai thựchiện ngay việc miễn thuế khoán (thuế GTGT, TNCN) và thuế TNDN từ 01/01/2012 chocác đối tượng nêu trên.

2. Các Phòng, Chi cục Thuếthông báo cho các Doanh nghiệp, tổ chức hộ cá nhân kinh doanh tạm thời chưakhấu trừ thuế TNCN, chưa thu thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từtiền lương, tiền công và từ kinh doanh ở Bậc 1 của Biểu thuế lũy tiến từng phần.

3. Để triển khai thực hiệnNghị quyết của Quốc hội về việc ban hành 1 số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khókhăn cho các tổ chức và cá nhân được thuận lợi; Cục Thuế TP yêu cầu các Phòng,các Chi cục thuế thông báo, phổ biến hướng dẫn cho người nộp thuế thuộc phạm viquản lý, đảm bảo tất cả các đối tượng thuộc diện được hưởng miễn thu một sốkhoản thu nêu trên đều biết để thực hiện.

Trong quá trình triển khaithực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các Phòng, Chi cục Thuế Quận/huyện phản ánhvề Cục thuế (Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ Người nộp thuế) để tổng hợp hướng dẫnkịp thời.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành phố { “để báo cáo”
- Tổng cục thuế { “để báo cáo”
- UBND Quận/huyện “để phối hợp chỉ đạo”
- Lãnh đạo Cục;
- Các Phòng tham mưu thuộc Cục
- Lưu (HC, TTHT).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn