BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 511/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Công ty cổ phần thương mạilâm sản Hà Nội

Trả lời công văn số 130 CT/KTTK-CV ngày 29/10/2007 củaCông ty cổ phần thương mại lâm sản Hà Nội hỏi về thuế thu nhập doanh nghiệp đãđược quyết toán khi cổ phần hoá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanhnghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nướcthì: Trường hợp Công ty cổ phần thương mại lâm sản Hà Nội, trước đây là doanhnghiệp nhà nước hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nanhđược cổ phần hoá từ tháng 01/2005. Trước khi doanh nghiệp thực hiện cổ phầnhoá, Cục thuế thành phố Hà Nội đã kiểm tra quyết toán thuế và Công ty đã kýbiên bản quyết toán thuế từ năm 2004 trở về trước với cơ quan thuế. Kết quả nàylà căn cứ để xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá. Nay Công ty có ý kiếnđề nghị Tổng cục Thuế xem xét để Công ty hạch toán bổ sung vào chi phí khoảnlãi tiền vay và chênh lệch tỷ giá trong năm 2003, năm 2004 chưa tính vào chiphí là không có căn cứ để giải quyết tiếp. Các khoản chi phí này sẽ không đượcxử lý lại, không được hạch toán bổ sung vào chi phí năm 2004. Yêu cầu Công tythực hiện theo kết luận tại biên bản kiểm tra quyết toán thuế của Cục thuếthành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Công ty lâm sản VN;
- Cục thuế Tp.Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT;
- Lưu: VT, CS.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương