VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 511/VPCP-KGVX
V/v thông tin về việc bắt giữ và xử lý các vụ việc vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ gia cầm nhập khẩu trái phép.

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Thông Tấn xã Việt Nam.

Trong thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng đã cóvai trò tích cực, cùng các bộ, ngành chức năng thực hiện các giải pháp ngăn chặnviệc vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép.

Để phát huy hơn nữa vai trò của truyền thông trong công tác này,Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương vềvệ sinh an toàn thực phẩm có ý kiến như sau:

1. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các phương tiện thôngtin đại chúng tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong việc thực hiện các giải phápngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩutrái phép. Ngoài việc đưa tin nhanh về các vụ việc vi phạm đã bị bắt giữ, cần kịpthời thông báo kết quả xử lý các vụ việc vi phạm, trong đó nêu rõ các biện phápvà mức xử phạt của các cơ quan có thẩm quyền đối với từng đối tượng, hành vi cụthể để các đơn vị chức năng và người dân được rõ.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố phíaBắc chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời cung cấp thông tin cho các phương tiệnthông tin, truyền thông ở trung ương và địa phương về những vụ việc vi phạm xảyra trên địa bàn và các biện pháp xử lý đã được thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, cơ quan liênquan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- UBND các tỉnh, tp phía Bắc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,
 Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KGVX(03), mn. 59

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định