VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 511/VPCP-NN
V/v tình hình cấp Giấy chứng nhận tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường,
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 139/BC-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2020 báo cáo về việc cấp Giấy chứng nhận tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo nội dung phản ánh của truyền thông và Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với các kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng các kiến nghị này và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8080/VPCP-NN ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ và đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận đúng quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người mua, chủ đầu tư.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ CN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục