BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5112/TCT-CS
V/v xác định giá tính tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời Công văn số 4397/CT-THNVDTngày 01/11/2010 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh về xác định giá tính tiền thuê đấtcủa Công ty TNHH Vĩnh Trà, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, mục III, Phần I Thông tưsố 35/2001/TT-BTC ngày 25/05/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuêđất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ giađình, cá nhân trong nước quy định:

“Đơn giá thuê đất 1 năm được xácđịnh như sau:

Đơn giá thuê đất một năm (đ/m2/năm)

=

Giá 1 m2 đất do UBND cấp tỉnh quy định theo khung giá các loại đất của chính phủ

*

Hệ số tính giá thuê đất áp dụng cho từng nhóm ngành nghề kinh doanh quy định tại Điều 2 Bản quy định khung giá cho thuê đất đối với tổ chức trong nước được Nhà nước cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 1357 TC/QĐ/TCT ngày 30/12/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Tại Điều 2 Quyết định số1357-TC/QĐ/TCT ngày 30/12/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định:

"Điều 2. Khung giá 1m2 đất chothuê được quy định như sau:

1. Đối với các ngành sản xuất vậtchất, xây dựng và vận tải: Bằng 0,5% giá 1 m2 đất do UBND tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương ban hành kèm theo Nghị định 87/CP ngày 17/8/1994".

- Theo quy định tại bảng khung giácác loại đất (ban hành kèm theo Nghị định 87/CP ngày 17/8/1994 của Chinh phủ)thì đất trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp có đơn vị tính đồng/m2 tuỳ thuộc vàohạng đất và xã để xác định giá đất.

Tại điểm b, khoản 1, Điều 2 Nghịđịnh số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuêmặt nước quy định:

"Điều 2. Đối tượng thu tiềnthuê đất, thuê mặt nước

1. Nhà nước cho thuê đất thu tiềnthuê đất hàng năm trong các trường hợp sau đây:

... b) Tổ chức kinh tế thuê đất đểthực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản,làm muối; làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; xây dựng công trìnhcông cộng có mục đích kinh doanh; . . ." .

Căn cứ các quy định trên, trường hợpCông ty TNHH Vĩnh Trà được Nhà nước cho thuê đất có thu tiền thuê đất để sử dụngvào mục đích lập trang trại trồng cây ăn quả theo Hợp đồng thuê đất ngày21/6/2001 thì nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất của công ty được xác định nhưsau:

- Từ ngày 21/06/2001 đến 31/12/2005:Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 35/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính, đơngiá thuê đất căn cứ Quyết định số 1357-TC/QĐ/TCT của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Từ ngày 01/01/2006: Thực hiện theoquy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuếđược biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS; Vụ CST;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai