BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5113/TCT-CS
V/v lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Tiếp theo công văn số 4512/TCT-CSngày 8/11/2010 của Tổng cục Thuế về lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chuyên dùngvà trả lời công văn số 5523/CT-THNVDT ngày 25/11/2010 của Cục Thuế thành phố ĐàNẵng về việc lệ phí trước bạ đối với xe xi tec phun nước, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Tại khoản 15 Điều 3 Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quyđịnh các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ quy định:

" 15. Xe chuyên dùng vào cácmục đích sau đây:

a) Xe cứu hoả;

b) Xe cứu thương;

c) Xe chở rác (kể cả xe chở các tạpchất khác trong xử lý vệ sinh, môi trường), xe tưới nước, rửa đường (kể cả xehút rác, hút bụi vệ sinh đường sá);

d) Xe chuyên dùng cho thương binh,bệnh binh, người tàn tật đăng ký quyền sở hữu tên thương binh, bệnh binh, ngườitàn tật.

Xe chuyên dùng nêu tại khoản này(15) là xe có lắp đặt các thiết bị đồng bộ chuyên dùng, như: bồn chuyên dùngchứa nước hoặc hoá chất và vòi phun (đối với xe cứu hỏa, xe rửa đường), băngca, còi ủ (đối với xe cứu thương), thùng ép rác hoặc các bộ phận cần cẩu, máycẩu, xúc rác (đối với xe chở rác), xe 3 bánh gắn máy (đối với xe chuyên dùngcho thương binh, bệnh binh, người tàn tật)."

Căn cứ vào các quy định nêu trên,trường hợp Công ty TNHH Phát Lộc đăng ký sử dụng loại xe xitéc phun nước (cólắp đặt thiết bị đồng bộ là bồn chứa nước chuyên dùng và vòi phun), nếu Công tysử dụng xe loại xe nêu trên chuyên dùng vào mục đích tưới nước, rửa đường thìCông ty không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụngxe với cơ quan quản lý nhà nước.

Đề nghị Cục Thuế đăng ký quyền sởhữu, quyền sử dụng xe với cơ quan quản lý nhà nước.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵngxem xét trường hợp cụ thể ở địa phương để áp dụng đúng quy định của phápluật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST-BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai