TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51132/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Côngty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội 2
(Địa chỉ: số nhà 1, ngõ 1 A, tổ 5 khuChiến Thắng, thị trấn Xuân Mai,
huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) MST: 3600224423-080

Trả lời công văn không số ngày 06/7/2015 của Côngty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội 2 (sau đây gọi tắt là Côngty) về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 49 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăngký doanh nghiệp, quy định về khái niệm hộ kinh doanh:

“1. Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dânViệt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng kýkinh doanh tại một địa điểm, sử dụngkhông quá mười lao động; không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sảncủa mình đối với hoạt động kinh doanh ”

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CPcủa Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân vàLuật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân:

+ Tại điểm e khoản 1 Điều 3 quy định về các khoảnthu nhập được miễn thuế TNCN:

“e) Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếptham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp làm muối, nuôi trồng,đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường chưa chếbiến thành sản phẩm khác.

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạtđộng sản xuất theo hướng dẫn tại điểm nàyphải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

e.1) Có quyền sử dụng đất, quyền thuê đất, quyềnsử dụng mặt nước, quyền thuê mặt nước hợp pháp để sản xuất và trực tiếp thamgia lao động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản.

Trường hợp đi thuê lại đất, mặt nước của tổchức, cá nhân khác thì phải có văn bản thuê đất, mặt nước theo quy định của phápluật (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận khoántrong rừng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng với các công ty Lâm nghiệp). Đốivới hoạt động đánh bắt thủy sản phải giấychứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê tàu, thuyền sử dụng vào mục đích đánhbắt và trực tiếp tham gia hoạt động đánh bắt thủy sản (trừ trường hợp đánh bắt thủysản trên sông bằng hình thức đáy sông" (đáy cá) và không thuộc những hoạtđộng khai thác thủy sản bị cấm theo quy định của pháp luật).

e.2) Thực tế cư trú tại địa phương nơi diễn rahoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, mmuối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.

Địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nôngnghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản theo hướng dẫn này là quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chunglà đơn vị hành chính cấp huyện) hoặc huyện giáp ranh với nơi diễn ra hoạt độngsản xuất.

Riêng đối với hoạt động đánh bắt thủy sản thì khôngphụ thuộc nơi cư trú.

e.3) Các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, làmmuối, nuôi trồng đánh bắt thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc mới chỉ sơ chế thông thường làsản phẩm mới được m sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, ướp muối, bảoquản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác. ”

+ Tại Điều 8 hướng dẫn. về việc xác định thu nhậpchịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công.

- Căn cứ Hợp đồng chăn nuôi gà gia công số 18/CNS2 HN/GCGDT/C.P.V.N- 2013 ngày 09/01/2013 ký giữa Công ty cổ phần chăn nuôiC.P Việt Nam - Chi nhánh số 2 tại Hà Nội và Chủ hộhợp tác chăn nuôi gà gia công - Nguyễn Văn Hải thì:

+ Tại Điều 1 quy định nội dung hợp đồng.

+ Tại Điều 2 quy định trách nhiệm và quyền lợi củacác bên.

+ Tại Phụ lục phương pháp tính thu nhập chăn nuôigia công - gà đẻ trứng.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty ký hợpđồng chăn nuôi gia công gà đẻ trứng với hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hải thì thunhập từ tiền công nuôi gà đẻ trứng không thuộc đối tượng được miễn thuế TNCNtheo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên.

Khi thanh toán tiền công chăn nuôi gà đẻ trứng chohộ kinh doanh Nguyễn Văn Hải, Công ty không phải khấu trừ thuế TNCN 10% đối vớikhoản chi trả này. Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hải có trách nhiệm kê khai và nộpthuế tại Chi cục thuế nơi phát sinh hoạt động kinh doanh (Chi cục thuế huyệnChương Mỹ).

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần chănnuôi CP Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội 2 được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Chi cục thuế huyện Chương Mỹ;
- Lưu: VT, Htr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn