TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51134/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Công thông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội nhậnđược phiếu chuyển số 655/PC-TCT ngày 24/06/2015 của Tổng cục Thuế chuyển thư hỏicủa độc giả Nguyễn Thị Thuận do Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chínhchuyển đến, về việc giải đáp chính, sáchthuế. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 sửa đổi,bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013,Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tụchành chính về thuế như sau:

+ Tại Khoản 2 Điều 6 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Thôngtư số 78/2014/TT-BTC như sau:

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệpđược trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất; kinhdoanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóađơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa,dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT)khi thanh toán phải có chứng từ thanh toánkhông dùng tiền mặt…”

Căn cứ quy định trên, trườnghợp đơn vị của độc giả có chi hỗtrợ cán bộ công nhân viên mà không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanhcủa doanh nghiệp thì các khoản chi này không được trừ khi xác định thu nhập chịuthuế thu nhập doanh nghiệp.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính biết và hướng dẫn độc giả thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để b/c);
- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT,HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn