TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51135/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Côngty cổ phần Vinaconex 21.
(Địa chỉ: Phố Ba La, Phường Phú La, Quận HàĐông, TP Hà Nội
MST: 0500236902.)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số141CV/TCKT-CTY21 ngày 04/06/2015 Công ty cổ phần Vinaconex 21 hỏi về chính sáchthuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTCngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khổ thứ 6, 7, 8, 9 khoản 3Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“Kho bạc nhà nước có trách nhiệm phối hợp chặtchẽ với cơ quan thuế đồng cấp trong việc khấu trừ thu thuế GTGT các công trìnhxây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn, đồng thời hạchtoán thu ngân sách nhà nước đối với số thuế GTGT đã khấu trừ theo nguyên tắc:

Công trình xây dựng cơ bản phát sinh tại địa phương cấp tỉnh nào, thì số thuế GTGT khấu trừ sẽ được hạch toán vào thungân sách của địa phương cấp tỉnh đó.

Đối với các công trình liên tỉnh thì chủ đầu tưphải tự xác định doanh thu công trình chi tiếttheo từng tỉnh gửi Kho bạc nhà nước để khấu trừ thuế GTGT và hạch toán thu ngânsách cho từng tỉnh.

Đối với các công trình liên huyện, nếu xác địnhđược doanh thu công trình chi tiết theo từng huyện, thì số thuế GTGT khấu trừsẽ được Kho bạc Nhà nước hạch toán vào thu ngân sách của từng huyện tương ứngvới số phátsinh doanh thu công trình. Đối với các công trình liên huyện mà khôngxác định được chính xác doanh thu công trình chitiết theo từng địa bàn huyện, thì chủ đầu tư xác định tỷ lệ doanh thucủa công trình trên, từng địa bàn gửi KBNN thực hiện khấu trừ thuế GTGT, trườnghợp chủ đầu tư không xác định được tỷ lệ doanh thu của công trình trên từng địabàn thì giao Cục trưởng Cục thuế xem xét quyết định ”

Căn cứ các quy định trên,

- Kho bạc nhà nước nơi chủ đầu tư mở tài khoản giaodịch có trách nhiệm khấu trừ thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước khi chủđầu tư đến làm thủ tục thanh toán theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanhtoán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồnvốn ngân sách nhà nước và ODA thuộc diện chịu thuế GTGT theo quy địnhtại Khoản 3 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTCcủa Bộ Tài chính.

- Trường hợp công ty nộp thuế GTGT cho hoạt động,xây lắp, bán hàng vãng laingoại tỉnh thìsố thuế đã nộp được trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo tờ khai thuế GTGT củangười nộp thuế tại trụ sở chính (NNT thực hiện kê khai số thuế đã nộp vào chỉtiêu 39 của tờ khai thuế GTGT theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ).

Trường hợp công ty nộp thuế GTGT cho hoạt động, xâylắp, bán hàng công trình trong tỉnh, Thành phố nhưng khác Quận, Huyện nơi đóng trụsở chính của NNT thì sau khi Kho bạc nhà nước hạch toán thu ngân sách nhà nước vớikhoản thuế GTGT đã khấu trừ (Kho bạc nơi Chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch hoặcKho bạc nơi công trình phát sinh), Kho bạc nhà nước có trách nhiệm truyền chứngtừ khấu trừ cùng bảng kê chứng từ nộp ngân sách cho cơ quan thuế đồng cấp theoquy định, Kho bạc thực hiện việc luân chuyển chứng từ sang cơ quan thuế quản lýđơn vị để hạch toán giảm nghĩa vụ cho NNT.

Nếu còn phát sinh vướng mắc cụ thể, đề nghị công tyliên hệ với phòng Kiểm tra thuế số 6 - Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn cụthể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần Vinaconex 21 được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 6;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn