TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5114/CT-TTHT
V/v: Thuế bảo vệ môi trường

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2012.

Kính gửi:

Công ty TNHH SX TM DV bao bì nhựa Trung Sơn
Địa chỉ: Lô C1-C2, đường số 7C-KCN Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TPHCM
Mã số thuế: 0304484088

Trả lời văn thư số 26/2012 ngày 26/06/2012 củaCông ty về thuế bảo vệ môi trường, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 1, khoản 2.4 Điều 2, khoản 2Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫnvề thuế bảo vệ môi trường:

“Túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa xốp)là loại túi, bao bì nhựa mỏng làm từ màng nhựa đơn HDPE (high densitypolyethylene resin), LDPE (Low density polyethylen) hoặc LLDPE (Linear lowdensity polyethylen resin), trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hoá và túi ni lông đápứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệmôi trường và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.”

“Đối tượng không chịu thuế:

Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài do cơ sở sảnxuất (bao gồm cả gia công) trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinhdoanh xuất khẩu để xuất khẩu, trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân muahàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường để xuất khẩu.”

“Mức thuế tuyệt đối làm căn cứ tính thuế bảo vệmôi trường đối với từng loại hàng hoá là mức thuế được quy định tại Biểu mứcthuế bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Nghị quyết số 1269/2011/NQ-UBTVQH12 ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty kinhdoanh hạt nhựa PELD (mua bán trong nước và xuất khẩu), sản xuất các sản phẩmdạng túi, màng nhựa từ hạt nhựa PELD để xuất khẩu thì không thuộc đối tượngchịu thuế bảo vệ môi trường. Trường hợp Công ty sản xuất các sản phẩm dạng túi,màng nhựa được làm từ màng nhựa đơn LDPE (có gốc từ hạt nhựa PELD) để kinhdoanh trong nước thì các sản phẩm này thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môitrường. Mức thuế bảo vệ môi trường làm căn cứ tính thuế đối với từng loại hànghóa được quy định tại Biểu mức thuế bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Nghịquyết số 1269/2011/NQ-UBTVQH12 ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Uỷ ban thường vụQuốc hội.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiệntheo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- KT1
- P.PC
- Web Cục thuế
- Lưu (TTHT, HC).
1381-156604/12-TPVu

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga