BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------------------

Số: 5114/TCHQ-GSQL

V/v: Thủ tục nhập khẩu phụ tùng, vật tư máy bay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2012

Kính gửi:

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.
(Địa chỉ: Số 200 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội)

Trả lời công văn số 843/TCTHK-QLVT ngày 14/9/2012 của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam về vướng mắc liên quan việc nhập khẩu phụ tùng, vật tư máy bay, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc Công ty đề nghị cơ quan Hải quan cho phép thông quan các phụ tùng, vật tư máy bay căn cứ vào các chứng chỉ FAA hoặc EASA đến ngày 31/12/2012 là vượt thẩm quyền của cơ quan Hải quan. Tuy nhiên, theo trình bày của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại công văn số 843/TCTHK-QLVT dẫn trên và căn cứ quy định tại Thông tư số 35/2011/TT-BGTVT ngày 06/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải, đề nghị Tổng Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Đăng kiểm Việt Nam để xác định điều kiện nhập khẩu phụ tùng, vật tư máy bay của Tổng Công ty. Trên cơ sở ý kiến của Cục Đăng kiểm (Bộ Giao thông vận tải) về việc nhập khẩu phụ tùng, vật tư máy bay của Tổng Công ty, cơ quan Hải quan sẽ phối hợp trong quá trình giải quyết thủ tục nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng Công ty Hàng không Việt Nam biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Đăng kiểkm Việt Nam (để p/hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh