BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5114/TCT-CS
V/v: Khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ vào tiền sử dụng đất phải nộp.

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời Công vănsố 740/CT-KTr ngày 19/11/2010 của Cục thuế tỉnh Bến Tre về khấu trừ tiền bồithường, hỗ trợ vào tiền sử dụng đất phải nộp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm ckhoản 1 Điều 3 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồithường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định:

"Tổ chức,cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thìkhông phải trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư; trường hợp đã chi trả thìđược trừ số tiền đã trả vào tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp".

- Tại khoản 1Điều 4 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổsung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai và Nghị địnhsố 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần quyđịnh:

"Tổ chức,cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất đã ứngtrước tiền để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thì đượctrừ số tiền đã bồi thường về đất, hỗ trợ về đất vào tiền sử dụng đất, tiền thuêđất phải nộp cho Nhà nước; mức được trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất,tiền thuê đất phải nộp".

- Tại khoản 4Điều 5 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sửdụng đất quy định:

"Trường hợpngười được giao đất thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồitheo quy định tại Điều 3 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất,thì được trừ số tiền đã bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phảinộp, nhưng mức được trừ không vượt quá tiền sử dụng đất phải nộp".

- Tại khoản 1Điều 15 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổsung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và táiđịnh cư quy định:

"Tổ chức,cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nướcngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quyđịnh của pháp luật về đất đai nếu thực hiện ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ,tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theophương án đã được xét duyệt thì được ngân sách nhà nước hoàn trả bằng hình thứctrừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. Mức được trừ không vượt quátiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp".

- Tại khoản 4Điều 39 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định:

"Đối với dựán, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đangthực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã phê duyệttrước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đãphê duyệt, không áp dụng hoặc điều chỉnh theo quy định Nghị định này …".

Căn cứ các quyđịnh trên, trường hợp người được Nhà nước giao đất đã thực hiện ứng trước tiềnbồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái địnhcư khi Nhà nước thu hồi đất trước ngày 01 tháng 10 năm 2009 (ngày Nghị định số69/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thì được khấu trừ tiền bồi thường về đất,hỗ trợ về đất (đất ở, đất nông nghiệp, các loại đất khác) (nếu có) vào tiền sửdụng đất phải nộp theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ, mức được trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp.

Các khoản chicòn lại khác theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt không được trừvào tiền sử dụng đất phải nộp mà được hạch toán vào vốn đầu tư dự án hoặc chiphí sản xuất kinh doanh theo quy định của luật Thuế thu nhập doanh nghiệp vàcác văn bản hướng dẫn thi hành.

- Trường hợpngười được Nhà nước giao đất đã thực hiện ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ vàkinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án đãđược phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 08năm 2009 của Chính phủ kể từ ngày 01/10/2009 thì được khấu trừ tiền bồi thường,hỗ trợ và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đã đượcphê duyệt vào tiền sử dụng đất phải nộp, mức được trừ không vượt quá số tiền sửdụng đất phải nộp theo quy định tại Điều 15 và Điều 39 Nghị định số69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ nêu trên.

Tổng cục Thuếthông báo để Cục thuế được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS; Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Pháp chế; Vụ Pháp chế-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai