VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5116/VPCP-KTN V/v thay đổi vị trí bãi thải xỉ của dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I.

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhHà Tĩnh (công văn số 1749/UBND-GT ngày 06 tháng 6 năm 2012); ý kiến của Bộ CôngThương (công văn số 5758/BCT-TCNL ngày 02 tháng 7 năm 2012), Tập đoàn Dầu khíViệt Nam (công văn số 4986/DKVN-BĐIỆN ngày 28 tháng 6 năm 2012) về việc thayđổi vị trí bãi thải xỉ của dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I; Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh HàTĩnh phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nghiên cứu vị trí bãi xỉ mới của dựán Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I; hỗ trợ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong quátrình chuẩn bị đầu tư và đầu tư bãi xỉ mới theo đúng các quy định hiện hành,đáp ứng tiến độ đưa vào vận hành của dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I.

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợpvới Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các Bộ ngành liên quan xem xét, phê duyệtđiều chỉnh Quy hoạch địa điểm Trung tâm Điện lực Vũng Áng; chỉ đạo chủ đầu tưcác dự án nhiệt điện đốt than khẩn trương làm việc với các nhà máy xi măng, cơsở sản xuất vật liệu xây dựng về phương án sử dụng tro, xỉ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng, các PTTg;- Các Bộ: XD, KH&ĐT;- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP;
các Vụ: TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), v. (28).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý