BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5118/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2013

Kính gửi:

- Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Kexim Việt Nam (Tòa nhà Diamond Plaza, số 34 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh),
- Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Chailease (Trung tâm TM Sài Gòn, số 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 44/CV /2013 ngày 05/8/2013,công văn số 46/CV /2013 ngày 19/8/2013 của Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV KeximViệt Nam; công văn ngày 07/8/2013 của Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tếChailease về việc xử lý thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị cho thuê tài chính. Vềvấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 7444/BTC-TCHQ ngày 11/6/2013; Tổngcục Hải quan đã có công văn số 4141/TCHQ-TXNK ngày 22/7/2013 hướng dẫn thựchiện.

Do đó, đề nghị Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV KeximViệt Nam, Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Chailease nghiên cứu hướngdẫn tại các công văn nêu trên để thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường