TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 5119/CT-TTHT
V/v: hóa đơn

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Hanwa Việt Nam
Địa chỉ: 76 Lê Lai, Quận 1, TP.HCM
Mã số thuế: 0311179085

Trả lời văn thư số 008/CV-KT-2014 ngày 30/6/2014 của Công tyvềhóa đơn; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tàichính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Khoản 1 Điều 4 quy định nội dung bắt buộc trên hóa đơn:

Nộidung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

đ) Tên, địa chỉ, mã sốthuế của người bán;

e) Tên, địa chỉ, mã sốthuế của người mua;

h) Người mua, ngườibán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hoá đơn.

…”

+ Tại Khoản 2 Điều 16 quy định cách lập một số tiêu thức cụthể trên hóa đơn:

a) Tiêu thức “Ngày thángnăm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hoá là thờiđiểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, khôngphân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ làngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền haychưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiềntrước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

đ) Tiêu thức “người muahàng (ký, ghi rõ họ tên)”

Riêng đối với việc mua hàngkhông trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàngkhông nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hoá đơn. Khi lập hoá đơn tại tiêuthức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bánhàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.

…”

Trường hợp Công ty có mua vănphòng phẩm của Công ty TNHH Nhanh Nhanh bằng phương thức giao hàng đến trụ sởCông ty, khi giao hàng tại trụ sở Công ty người bán không lập hóa đơn kèm theo,sau đó gửi hóa đơn cho Công ty bằng đường bưu điện và trên hóa đơn tại tiêuthức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)” đóng dấu “Bánhàng qua điện thoại” là không đúng quy định về thời điểm lập hóa đơn và chữ kýcủa người mua trên hóa đơn.

Trường hợp Công ty cổ phần NgũPhúc bán thép cho Công ty, việc giao dịch thống nhất giá cả, số lượng mua,bán... tiến hành thông qua email, điện thọai thì trên hóa đơn tại tiêu thức “ngườimua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, Công ty CP Ngũ Phúc được đóng dấu“Bán hàng qua điện thọai”.

Cục Thuế TPthông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng qui định tại các văn bản quy phạmpháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT
số 2;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
2103-165914/2014-NBT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Ngọc Tâm