1. Hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất

Ngày 3 tháng 12 năm 2015, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) ban hành công văn số 5119/TCT-CS về Hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5119/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 3 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

Trả lời công văn số 3792/CT-KTT1 ngày 14/9/2015, công văn số ngày 05/08/2015 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang về việc hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất của Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời BOVIET, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại công văn số 17924/BTC-TCT ngày 22/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn:"Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh hoặc đang trong quá trình đầu tư chưa phát sinh doanh thu thực hiện chuyển đổi loại hình thành doanh nghiệp chế xuất có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả tiền thuê đất) của giai đoạn trước khi chuyển đổi và tài sản, hàng hóa, dịch vụ đó tiếp tục được sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất thì doanh nghiệp được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết. "

Tại điểm d.2 Khoản 4 Điều 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu hướng dẫn:

“Điều 49. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất

1. Nguyên tắc chung

4. Báo cáo nhập - xuất - tồn nguyên liệu, vật tư của DNCX

d) Việc xử lý đối với tài sản, hàng hoá có nguồn gốc nhập khẩu khi doanh nghiệp chuyển đổi loại hình từ DNCX thành doanh nghiệp bình thường và ngược lại thực hiện như sau:

d.1) Trường hợp chuyển đổi loại hình từ DNCX thành doanh nghiệp không hưởng chế độ chế xuất:

d.1.1) Thanh lý tài sản, hàng hoá có nguồn gốc nhập khẩu;

d.1.2) Xác định tài sản, hàng hoá có nguồn gốc nhập khẩu còn tồn kho;

d.1.3) Thực hiện việc thu thuế theo quy định;

d.1.4) Thời điểm thanh lý và xác định tài sản, hàng hoá có nguồn gốc nhập khẩu thực hiện trước khi doanh nghiệp chuyển đổi.

d.2) Trường hợp chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp không hưởng chế độ chế xuất sang doanh nghiệp chế xuất:

d.2.1) Doanh nghiệp báo cáo số lượng nguyên liệu, vật tư còn tồn kho; cơ quan hải quan kiểm tra nguyên liệu, vật tư còn tồn kho và xử lý thuế theo quy định;

d.2.2) Trước khi chuyển đổi, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp đầy đủ các khoản nợ thuế, nợ phạt còn tồn đọng cho cơ quan hải quan. Cơ quan hải quan chỉ áp dụng chính sách thuế, hải quan đối với loại hình doanh nghiệp chế xuất sau khi doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, hải quan với cơ quan hải quan.”

Tại Khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. "

Trường hợp theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang tại công văn số 3066/CT-KTT1 và tài liệu gửi kèm theo: Ngày 18/09/2014 Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời BOVIET theo Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ 2 được phép chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất thì Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời BOVIET sẽ không phải khai, nộp thuế GTGT. Tuy nhiên, trong quá trình chốt số tồn nguyên liệu giữa Công ty với cơ quan Hải quan cần có thời gian hoàn thiện. Đến ngày 04/12/2014 Công ty TNHH KHKT năng lượng mặt trời BOVIET có văn bản gửi cơ quan Hải quan đề nghị chốt số tồn nguyên liệu để chuyển sang doanh nghiệp chế xuất. Ngày 5/12/2014 cơ quan Hải quan có Biên bản kiểm tra tình trạng nhập, xuất tồn nguyên vật liệu nhập khẩu của Công ty TNHH BOVIET. Theo quy định tại điểm d.2.2 Khoản 4 Điều 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì cơ quan hải quan chỉ áp dụng chính sách thuế, hải quan đối với loại hình doanh nghiệp chế xuất sau khi doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, hải quan với cơ quan hải quan.

Công ty TNHH BOVIET được cơ quan hải quan cho áp dụng chính sách thuế, hải quan đối với loại hình doanh nghiệp chế xuất từ sau ngày 5/12/2014 (ngày cơ quan Hải quan có Biên bản kiểm tra tình trạng nhập, xuất tồn nguyên vật liệu nhập khẩu của Công ty TNHH BOVIET). Theo đó từ ngày 18/9/2014 đến 31/11/2014 Công ty TNHH BOVIET đã kê khai số thuế GTGT đầu vào theo các hóa đơn mua hàng hóa, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu.

Căn cứ quy định nêu trên: Tổng cục Thuế nhất trí với ý kiến đề xuất của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang tại công văn số 3792/CT-KTT1 ngày 14/9/2015 là Cục Thuế xem xét, hoàn lại số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết phát sinh từ ngày 18/09/2014 đến ngày 30/11/2014 mà Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời BOVIET chưa hạch toán vào chi phí (ngày cơ quan Hải quan quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang chốt số tồn nguyên liệu nhập khẩu theo Biên bản kiểm tra ngày 05/12/2014).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Giang được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Thuế giá trị gia tăng là gì ? Quy định pháp luật về thuế giá trị gia tăng

2. Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng ?

Ngày 11 tháng 06 năm 2018, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) ban hành công văn 2305/TCT-CS về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2305/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 80835/CT-TTHT ngày 18/12/2017 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 7 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 13 Luật thuế GTGT quy định: “7. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 13. Các trường hợp hoàn thuế

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc ít nhất sau bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ mà vẫn còn số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.””

Tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 13 của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13 quy định:

“3. Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.””

Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định về hoàn thuế GTGT:

“Điều 10. Hoàn thuế giá trị gia tăng

2. Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế đi với dự án đầu tư như sau:

b) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào bù trừ với số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh tại trụ sở chính, sau khi bù trừ nếu s thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đu tư, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này. Cơ sở kinh doanh phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng đối với dự án đầu tư.”

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“3. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện, số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.”

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải để xác định trường hợp Công ty cổ phần Tiến Thành có hoạt động mua thân vỏ tàu được đóng mới, sau đó tiếp tục thuê đơn vị khác và mua hàng hóa, vật tư (tổ máy, thép, hệ thống trục chân vịt, trục lái, bơm nước, quạt gió...) của các đơn vị khác đ thi công, hoán cải thành tàu chở dầu thực vật phục vụ hoạt động kinh doanh vận tải quốc tế theo đúng thông số kỹ thuật đã được cơ quan Đăng kiểm phê duyệt có được xác định là dự án đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư hay không để xử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP Hà Nội được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC, KK&KTT (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT,
CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

>> Xem thêm:  Luật thuế giá trị gia tăng là gì ? Phân tích các đặc điểm luật thuế giá trị gia tăng

3. Khiếu nại việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp ?

Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 5813/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5813/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ISMART Việt Nam
(Đ/c: Số 509A, ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. MST: 0312421772)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 02/CV /ISMART ngày 12/10/2017, công văn số 01/VB-Cty (không ngày) của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ISMART Việt Nam về hoàn thuế GTGT. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nội dung này, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã có công văn số 6034/CT-THNVDT ngày 20/07/2017 trả lời Chi cục Thuế huyện Trảng Bom là phù hợp.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ISMART Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Chi cục Thuế huyện Trảng Bom;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

>> Xem thêm:  Thuế quan là gì ? Nguồn của pháp luật thuế là gì ? Quy định pháp luật về thuế quan

4. Tổ chức phi chính phủ nước ngoài có được hoàn thuế giá trị gia tăng ?

Ngày 15 tháng 11 năm 2011, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 4095/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng :
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------------
Số: 4095/TCT-CS
V/v: Hoàn thuế GTGT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2011
Kính gửi:
Tổ chức Animals Asia Foundation
(Đ/c: Phòng 301, số 12-14 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 637-CV/AAFVN ngày 3/10/2011 của Tổ chức Animals Asia Foundation về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm 19.e, mục II, phần A Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:
“Hàng hóa, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam.
Thủ tục để các tổ chức quốc tế, người nước ngoài mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam không chịu thuế GTGT: các tổ chức quốc tế, người nước ngoài phải có văn bản gửi cho cơ sở bán hàng, trong đó ghi rõ tên tổ chức quốc tế, người nước ngoài mua hàng hóa, dịch vụ để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam, số lượng hoặc giá trị loại hàng mua; xác nhận của Bộ Tài chính về khoản viện trợ này …”.
Tại điểm 6.2, phần C Thông tư 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam thì được hoàn thuế GTGT đã trả của hàng hóa, dịch vụ đó”.
Tại Khoản 2 Điều 44 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với tổ chức Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hóa tại Việt Nam để viện trợ.
Căn cứ các quy định trên, nếu Tổ chức Animals Asia Foundation là tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại để mua hàng hóa, dịch vụ thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm cứu hộ gấu tại Việt Nam theo Quyết định số 2243 QĐ/BNN-HTQT ngày 3/8/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với giá đã bao gồm thuế GTGT thì Tổ chức Animals Asia Foundation được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào đã trả.
Để được hoàn thuế GTGT, Tổ chức Animals Asia Foundation phải thực hiện đầy đủ hồ sơ hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 44 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hành chính thuế.
Đề nghị Tổ chức Animals Asia Foundation cung cấp tài liệu, hồ sơ và liên hệ với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.
Tổng cục Thuế thông báo để Tổ chức Animals Asia Foundation biết và thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Cục QLN&TCĐN;
- Vụ CST, PC;
- Vụ PC-TCT (1b);
- Lưu VT, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Hồ sơ hoàn thuế có cần chứng từ thanh toán không ? Hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào ?

5. Xử lý khi hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) mà không được giải quyết ?

Ngày 22 tháng 08 năm 2005, Bộ Tài Chính ban hành Công văn 2871/TCT-DNNN hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT):

BỘ TÀI CHÍNH

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 2871/TCT-DNNN
v/v: hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2005

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Hà Tây
- Công ty cổ phần Sông Đà II

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 232 CT/TCKTngày 12/7/2005 của Công ty Cổ phần Sông Đà II kiến nghị về việc hoàn thuế giátrị gia tăng (GTGT) của Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo phản ánh của Công ty thì trong năm 2003 Công ty có hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT năm 2002 và 9 tháng năm 2003 (công vănsố 477 CT-TCKT ngày 29/10/2003) nhưng chưa được Cục Thuế Hà Tây giải quyết do chưa kiểm tra hoàn thuế, ngày 26/1/2005 Công ty tiếp tục có văn bản đề nghịhoàn thuế GTGT đến thời điểm 30/9/2004. Cục Thuế Hà Tây kiểm tra trước khi hoànthuế, theo kết luận tại biên bản kiểm tra hoàn thuế lập ngày 23/5/2005 thì sốthuế GTGT không được hoàn do hóa đơn, chứng từ không ghi đủ chi tiêu hoặc ghisai, hóa đơn quá thời hạn kê khai… là: 145.961.518 đồng và Cục Thuế Hà Tâykhông giải quyết hoàn thuế cho Công ty do vi phạm nêu trên.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Tây căn cứ vào các saiphạm cụ thể của đơn vị căn cứ vào các văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện vàcông văn số 8585 BTC-TCT ngày 8/7/2005 của Bộ Tài chính (bản photo đính kèm)hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế để xử lý các kiếnnghị của Công ty.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướngmắc, đề nghị Cục Thuế Hà Tây báo cáo về Tổng cục Thuế nghiên cứu xem xét.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

>> Xem thêm:  Tư vấn về khai hoàn thuế khi hóa đơn không khớp với nhà cung cấp ? Thời hạn xét hoàn thuế ?

6. Cách hoàn thuế giá trị gia tăng tại thành phố Hồ Chí Minh ?

Ngày 26 tháng 01 năm 2016, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh ban hành công văn 760/CT-TTHT hoàn thuế giá trị gia tăng thành phố Hồ Chí Minh:

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP.H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 760/CT-TTHT
V/v: hoàn thế giá trị gia tăng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2016

Kính gửi:Công ty Shih - Fa Rubber Insdustries (Viet Nam) Co.Ltd
Địa chỉ: p Bàu Trăn, xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TP.HCM
Mã số thuế: 0300810735

Trả lời văn thư ngày 12/01/2016 của Công ty về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/09/2013, công văn số 10024/BTC-TCT ngày 22/07/2014, công văn số 10492/BTC-TCT ngày 30/07/2015, công văn số 13822/BTC-TCT ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính chỉ đạo về công tác hoàn thuế GTGT;

Căn cứ quy định nêu trên:

Trường hợp Công ty lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế, lý do hoàn do xuất khẩu trong đó có xuất khẩu qua biên giới đất liền (xuất khẩu hàng sang Campuchia bằng đường bộ) thì thuộc trường hợp kiểm tra trước hoàn. Qua kiểm tra nếu Công ty có đầy đủ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ hợp lệ để chứng minh việc bán hàng xuất khẩu qua biên giới đất liền theo quy định thì được xét hoàn thuế GTGT.

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
-Như trên;
- Phòng KT2;
- Phòng PC;
-
Lưu: VT, TTHT.
77-9546934/2016-pbk

KT. CỤCTRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

>> Xem thêm:  Điều kiện được hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là gì ? Nộp hồ sơ hoàn thuế ở đâu ? Cách xác định số thuế nộp thừa ?