VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 5119/VPCP-KTTH
V/v trả nợ trước hạn của Công ty thuỷ tinh Miền Trung

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2003

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 1091/NHNN-TD ngày 16 tháng 9 năm 2003) về việc trả nợ trước hạn của Công ty thuỷ tinh Miền trung, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ứng trước tiền để thanh toán nợ trước hạn cho Công ty thuỷ tinh Miền Trung như phương án Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã thoả thuận nêu tại công văn trên.

2. Về nguồn xử lý số tiền Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã thanh toán cho phía nước ngoài để trả nợ thay cho Công ty thuỷ tinh Miền Trung, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần tổng hợp ý kiến chính thức của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy