BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 512/BGDĐT-GDĐH
V/v Giảng dạy các môn Lý luận chính trị

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Giám đốc các đại học, học viện
- Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng

BộGiáo dục và Đào tạo đã ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độđại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tưtưởng Hồ Chí Minh tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT Chương trình các môn Lýluận chính trị gồm 3 môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin;Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giáotrình các môn Lý luận chính trị đã được Hội đồng thẩm định quốc gia thông quavà đã hoàn thành việc biên tập, chỉnh sửa nội dung giáo trình theo ý kiến kếtluận của Hội đồng thẩm định. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Nhà xuấtbản Chính trị quốc gia xuất bản và phát hành vào trung tuần tháng 2 năm 2009 đểphục vụ cho giảng dạy và học tập.

Đểchuẩn bị cho công tác giảng dạy các môn Lý luận chính trị, Bộ Giáo dục và Đàotạo hướng dẫn công tác tổ chức giảng dạy, học tập các môn Lý luận chính trị nhưsau:

1.Sau khi giảng viên các môn Lý luận chính trị hoàn thành tham gia các lớp bồidưỡng, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳngchỉ đạo giảng viên biên soạn bài giảng, tổ chức thảo luận, trao đổi trongkhoa/bộ môn để thực hiện tốt chương trình.

2.Thực hiện nghiêm túc cấu trúc chương trình các môn Lý luận chính trị do Bộ Giáodục và Đào tạo ban hành.

3.Đối với các trường tổ chức giảng dạy – học tập thí điểm các môn Lý luận chínhtrị từ học kỳ 2 của khóa tuyển sinh năm học 2008 – 2009 cần thực hiện theo cácnội dung sau:

-Sau khi giảng viên hoàn thành việc tham dự các lớp bồi dưỡng, các trường chỉđạo giảng viên các môn Lý luận chính trị biên soạn bài giảng theo chương trìnhdo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

-Học kỳ 2, các trường bố trí lịch giảng dạy, học tập môn Những nguyên lý cơ bảncủa chủ nghĩa Mác-Lênin, nội dung chia làm 2 phần theo quy định của chươngtrình gồm: học phần I “Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủnghĩa Mác-Lênin”; học phần II gồm “phần thứ hai và phần thứ ba của chươngtrình”.

-Bố trí giảng viên đã giảng dạy môn Triết học giảng học phần “Thế giới quan vàphương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin”, đối với học phầnII&III của môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin các trườngchỉ đạo giảng viên tiếp tục chuẩn bị bài giảng, tổ chức trao đổi và thảo luậngiảng dạy vào các học kỳ sau.

-Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo TW, Ban biên soạn chươngtrình, giáo trình tổ chức kiểm tra việc chuẩn bị bài giảng và dự giờ các môn Lýluận chính trị của các trường thực hiện thí điểm (thời gian cụ thể sẽ thông báosau)

4.Đối với các trường đào tạo chuyên ngành các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng HồChí Minh.

Đểtạo nguồn cung cấp giảng viên các môn Lý luận chính trị cho các trường đại học,cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc các đại học, học viện, Hiệutrưởng các trường đại học chủ động xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức thẩmđịnh chương trình và trình cơ quan quản lý cho mở các ngành đào tạo giảng viêncác môn Lý luận chính trị gồm các ngành:

-Chủ nghĩa Mác-Lênin;

-Tư tưởng Hồ Chí Minh;

-Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

5.Công tác quản lý và chỉ đạo.

Đểđảm bảo thực hiện tốt chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị theochỉ đạo của cấp trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc các đại học, họcviện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng thực hiện tốt các nội dung sau:

-Nghiên cứu các quy định hiện hành và thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, chỉđạo giảng dạy, học tập các môn Lý luận chính trị theo các quy định tại công vănsố 2488/BGDĐT-ĐH &SĐH ngày 25/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như: thànhlập khoa/bộ môn Lý luận chính trị; không bố trí giảng viên dạy vượt quá nhiềugiờ so với quy định, ….

-Quản lý, chỉ đạo chặt chẽ việc biên soạn bài giảng của giảng viên các môn Lýluận chính trị. Nếu tổ chức biên soạn, xuất bản các tài liệu phục vụ giảng dạy,học tập các môn Lý luận chính trị dưới hình thức lưu hành nội bộ phải báo cáoBộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức thẩm định trước khi thực hiện.

-Hàng năm tổ chức các hội thảo khoa học về đổi mới phương pháp giảng dạy, họctập các môn Lý luận chính trị. Nội dung hội thảo phải được chuẩn bị kỹ, tổ chứcnghiêm túc, những kinh nghiệm và kết quả của hội thảo phải được áp dụng vàogiảng dạy tại trường.

-Ưu tiên việc giao các đề tài nghiên cứu khoa học về đổi mới phương pháp giảngdạy cho khoa/bộ môn Lý luận chính trị.

-Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên các môn Lýluận chính trị về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học để phục vụ tốt choviệc giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học các môn học này.

Đểthực hiện thống nhất chương trình, giáo trình và nâng cao chất lượng giảng dạy,học tập các môn Lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng, đặc biệtgắn lý luận với thực tiễn của các chuyên ngành đào tạo. Sau khi hoàn thành giáotrình dùng chung các môn Lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học,cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức chỉ đạo biên soạn các tài liệu hỗtrợ học tập, bao gồm:

-Chuyên đề các môn Lý luận chính trị gắn với từng khối ngành đào tạo: Khối ngànhKinh tế - Quản trị Kinh doanh; Khối ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật; Khốingành Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khối ngành Sư phạm; Khối ngành Nông – Lâm –Ngư; Khối ngành Y – Dược.

-Tài liệu hướng dẫn học tập cho sinh viên gồm: các câu hỏi ôn tập kiến thứcchương trình, câu hỏi tự luận, trắc nghiệm, bài tập.

-Chỉ đạo hoàn thiện đề án tổng thể về “Đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập,phương pháp kiểm tra, đánh giá các môn Lý luận chính trị”.

Trongquá trình tổ chức thực hiện, nếu cần hướng dẫn bổ sung, đề nghị liên hệ với VụGiáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. ĐT: (04) – 3868.13.86.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Trung ương Đảng (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TW (để báo cáo);
- BT Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Bành Tiến Long