CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 512/CP-ĐMDN
V/v thành lập mới DNNN

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

Xét đề nghị của Bộ công nghiệp tại các công văn số 789/CV-TCCB ngày 06 tháng 3 năm 2003 và số 991/CV-TCCB ngày 19 tháng 3 năm 2003; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2021 BKH/DN ngày 07 tháng 04 năm 2003) Bộ Nội vụ (Công văn 558/BNV-TCBC ngày 21 tháng 3 năm 2003) và Ban kinh tế Trung ương (công văn số 141/CV-KTTW ngày 28 tháng 3 năm 2003) về việc thành lập các doanh nghiệp Nhà nước, Công ty nhựa Việt Nam và công ty Da giầy Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương thành lập mới các doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Nhựa Việt Nam và Công ty Da giầy Việt Nam. Sau khi thành lập, Bộ Công nghiệp cần khẩn trương chỉ đạo ổn định tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp này và tiếp tục thực hiện sắp xếp theo đúng tinh thần nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành quyết định thành lập các doanh nghiệp Nhà nước này theo đúng quy định hiện hành./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng