BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 512/TCT-CS
V/v chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với quỹ tín dụng nhân dân

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2008.

Kính gửi: Hiệp hội quỹ tín dụng nhândân Việt Nam

Trả lời công văn số 303/CV-HHQTD ngày 20/12/2007 củaHiệp hội quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam đề nghị hướng dẫn chính sách ưu đãi thuếTNDN đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân thành lậpmới:

a) Về thuế suất ưu đãi và thời hạn áp dụng mức thuếsuất ưu đãi thuế TNDN:

- Được áp dụng mức thuế suất 20% trong thời gian 10năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đối với Quỹ tín dụng nhândân mới thành lập tại địa bàn không thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tếxã hội khó khăn và không thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặcbiệt khó khăn (theo quy định tại điểm 1 Điều 34 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanhnghiệp).

- Được áp dụng mức thuế suất 15% trong thời gian 12năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đối với Quỹ tín dụng nhândân mới thành lập tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hộikhó khăn (theo quy định tại điểm 2 Điều 34 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ).

- Được áp dụng mức thuế suất 10% trong thời gian 15năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đối với Quỹ tín dụng nhândân mới thành lập tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hộiđặc biệt khó khăn (theo quy định tại điểm 3 Điều 34 Nghị định số24/2007/NĐ-CP ).

b) Về thời gian miễn, giảm thuế TNDN:

- Được miễn thuế 2 năm, kể từ khi có thu nhập chịuthuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 3 năm tiếp theo đối với Quỹ tín dụngnhân dân mới thành lập tại địa bàn không thuộc Danh mục địa bàn có điều kiệnkinh tế xã hội khó khăn và không thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xãhội đặc biệt khó khăn (theo quy định tại điểm 2 Điều 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhậpdoanh nghiệp).

- Được miễn thuế 3 năm, kể từ khi có thu nhập chịuthuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 7 năm tiếp theo đối với Quỹ tín dụngnhân dân mới thành lập tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tếxã hội khó khăn (theo quy định tại điểm 4 Điều 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ).

- Được miễn thuế 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịuthuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với Quỹ tín dụngnhân dân mới thành lập tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tếxã hội đặc biệt khó khăn (theo quy định tại điểm 5 Điều 35 Nghị định số24/2007/NĐ-CP ).

2) Đối với trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân mở rộng địabàn hoạt động:

Các Quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động nếu đượcphép mở rộng địa bàn hoạt động, thì được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN chophần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:

- Được miễn thuế 1 năm và giảm 50% số thuế phải nộpcho 4 năm tiếp theo đối với Quỹ tín dụng nhân dân được thành lập tại địa bankhông thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và không thuộcDanh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (theo quy định tạiđiểm 2 Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ).

- Được miễn thuế 3 năm và giảm 50% số thuế phải nộpcho 5 năm tiếp theo đối với Quỹ tín dụng nhân dân được thành lập tại địa bànthuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn (theo quy định tạiđiểm 4 Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ).

- Được miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộpcho 7 năm tiếp theo đối với Quỹ tín dụng nhân dân được thành lập tại địa bànthuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (theo quyđịnh tại điểm 6 Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ).

Tổng cục Thuế xin đề cập về chính sách thuế đối vớiQuỹ tín dụng nhân dân để Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam được biết vàcó căn cứ hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Tp.Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương