THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------

Số: 512/TTg-KTN

V/v: Thu tiền sử dụng đất của hệ thống đường dây truyền tải điện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (công văn số 5341/EVN-TCKT ngày 22 tháng 12 năm 2009), ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (công văn số 482/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 10 tháng 02 năm 2010), Tài chính (công văn số 3035/BTC-QLCS ngày 12 tháng 3 năm 2010), Công thương (công văn số 824/BCT-NL ngày 20 tháng 01 năm 2010) về việc thu tiền sử dụng đất của hệ thống đường dây truyền tải điện, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chưa thu tiền sử dụng đất đối với đất thuộc hệ thống đường dây truyền tải điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND tỉnh Vĩnh Long;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải