THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 512/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật do Quỹ PHRD tài trợ.

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư (công văn số 2231/BKH-KTĐN ngày 03 tháng 4 năm 2009), Thủ tướng Chính phủ cóý kiến như sau:

1. Phê duyệt đề cương Dự án hỗ trợkỹ thuật để chuẩn bị dự án "Hiện đại hóa Quản lý Bảo hiểm xã hội ViệtNam" với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 585.000 USD do Quỹ Pháttriển Chính sách và Nguồn nhân lực của Chính phủ Nhật Bản (PHRD) tài trợ ủythác qua Ngân hàng Thế giới (WB) như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêutại văn bản trên.

2. Giao Bảo hiểm Xã hội Việt Namthẩm định, phê duyệt Dự án và triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Namlàm thủ tục với WB ký tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại cho Dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP và các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng