VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 512/VPCP-KTN
V/v bổ sung quy hoạch Dự án mở rộng, nâng cấp Nhà máy chế biến condensat của PVOil

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tổng công ty Dầu Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thươngtại công văn số 11997/BCT-NL ngày 27 tháng 11 năm 2009 về chủ trương đầu tư vàbổ sung vào quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam dự án mở rộng, nâng cấpNhà máy chế biến condensat của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung Dự án đầu tưmở rộng, nâng cấp Nhà máy chế biến condensat công suất 250.000 tấncondensat/năm của Tổng công ty Dầu Việt Nam thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vàoQuy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, định hướngđến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 223/QĐ-TTgngày 18 tháng 02 năm 2009.

2. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chỉđạo Tổng công ty Dầu Việt Nam lập, trình duyệt và triển khai Dự án đầu tư mở rộng,nâng cấp Nhà máy chế biến condensat trên cơ sở các quy định hiện hành của phápluật Việt Nam; bảo đảm công nghệ tiên tiến, hiện đại, chất lượng sản phẩm vàmôi trường đáp ứng tối thiểu theo tiêu chuẩn của Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- Các Bộ: XD, KHĐT, GTVT, TC, TNMT, CA, QP, KHCN;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- VPCP: BTCN, PCN, các Vụ: TH, KTTH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý