VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 512/VPCP-KTTH
V/v điều chỉnh mức bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho tỉnh Quảng Nam

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư tại văn bản số 9447/BKHĐT-KTĐPLT ngày 22 tháng 11 năm 2013, ý kiến của BộTài chính tại văn bản số 17486/BTC-ĐT về việc điều chỉnh mức hỗ trợ từ ngânsách trung ương theo Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 củaThủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốnđầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015, Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tỉnh Quảng Nam được ápdụng trong năm kế hoạch 2015 mức bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ươngcho ngân sách địa phương quy định tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ theo mức hỗ trợ các tỉnh có số bổ sungcân đối ngân sách địa phương từ 50% trở lên. Giao các Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính xử lý cụ thể.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát các địa phương có tỷ lệ cân đối ngânsách địa phương tương tự như tỉnh Quảng Nam, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giảipháp xử lý phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn cho địa phương trong quá trình thựchiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên