TNG CC THUCỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51262/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Công ty cho thuê tài chính TNHH một thành viên-Ngânhàng thương mại cổ phần công thương Việt nam.(Địa chỉ: số 16 Phan Đình Phùng; Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.
MST: 0101047075)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 437/CV-CTTC5 ngày16/07/2015 thay thế công văn số 344/CV-CTTC5 ngày 02/06/2015 của Công ty chothuê tài chính TNHH một thành viên- Ngân hàng thương mại cổ phần công thươngViệt nam hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 2 Quy chế tạm thời về hoạt động cho thuê vận hành của cácCông ty cho thuê tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 731/2004/QĐ-NHNNngày 15/06/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định:

“Cho thuê vận hành (cho thuê hoạt động) là hình thức chothuê tài sản, theo đó Bên thuê sử dụng tài sản cho thuê của Bên cho thuê trongmột thời gian nhất định và sẽ trả lại tài sản đó cho Bên cho thuê khi kết thúc thời hạn thuê tài sản. Bêncho thuê giữ quyền sở hữu tài sản cho thuê và nhận tiền cho thuê theo hợp đồng cho thuê”

- Căn cứ Khoản 1, Điều 1, Chương I Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính quy định:

“1. Cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng trung và dàihạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyn và các động sản khác trên cơ sởhợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê với bên thuê. Bên cho thuê cam kết mua máy móc, thiết bị, phương tiện vậnchuyển và các động sản khác theo yêu cầu của bên thuê và nm giữ quyền sở hữu đối với các tàisản cho thuê. Bên thuê sử dụng tài sản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốtthời hạn thuê đã được hai bên thỏa thuận.”

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CPngà y 18/12/2013 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định.

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%:

“ Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không đượcquy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này... ”

+ Tại Khoản 1,Khoản 2 Điều 14 quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanhhàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ,...

2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (k cả tài sản cố định) sử dụng đng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ s thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dch v dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dch v chu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toánriêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp khônghạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữadoanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán rakhông hạch toán riêng được.”

- Căn cứ Khoản 5, Khoản 6 Điều 9 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, s dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định:

“5. Doanh nghiệp cho thuê TSCĐ hoạt động phải trích khấu haođối với TSCĐ cho thuê.

6. Doanh nghiệp thuê TSCĐ theo hình thức thuê tài chính (gọitt là TSCĐ thuê tài chính) phải tch khấu hao TSCĐ đi thuê như TSCĐthuộc sở hữu của doanh nghiệp theo quy định hiện hành. Trường hợp ngay tại thời điểm khởiđầu thuê tài sản, doanh nghiệp thuê TSCĐ thuê tài chính cam kết không mua lạitài sản thuê trong hợp đồng thuê tài chính, thì doanh nghiệp đi thuê đượctrích khu haoTSCĐ thuê tài chính theo thời hạn thuê trong hợp đồng.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty là tổ chức tíndụng được phép cho thuê vận hành (cho thuê hoạt động) theo quy định của phápluật thì:

1/ Khi mua TSCĐ, máy móc, thiết bị để cho thuê tài chínhCông ty được hạch toán là TSCĐ của Công ty và trích khấu hao đối với TSCĐ chothuê.

2/ Thuế GTGT đầu ra đối với dịch vụ cho thuê vận hành áp dụngthuế suất thuế GTGT là 10%.

3/ Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định cho thuê vận hànhvà thuế GTGT đầu vào khácliên quan đến tài sản cố định cho thuê vận hành như bảo hành, sửa chữa, bảohiểm...được khấu trừ toàn bộ nếu đáp ứng các điều kiện về hóa đơn, chứng từ vàthanh toán qua ngân hàng theo quy định.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng Kiểm tra thuế số 2;
-
Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn