TNG CC THUCỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51264/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Công ty VTC công nghệ và nội dung s
(Địa chỉ: 23 LạcTrung, q.Hai BàTrưng, Hà Nội)
MST:0100110006-028

Trả lời công văn số 192/ITC-TCKH ngày 25/6/2015 của Công tyVTC công nghệ và nội dung số hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ýkiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạtđộng kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuếTNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổsung một số điều của các Nghị định về thuế.

+ Tại khoản 2, Điều 8 quy định về hồ sơ khai thuế đối vớidoanh nghiệp khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản:

"2. Đối với doanh nghiệp, t chức kinh tế khai thuế, nộp thuếthay cho cá nhân cho thuê tài sản

Cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài sản với doanh nghiệp, tổ chức kinh tếmà trong hợp đồng thuê có thỏa thuận bên đi thuê nộp thuế thay thì doanhnghiệp, t chứckinh tế có trách nhiệm khấu trừ thuế, khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhânbao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

a) Khấu trừ thuế

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khu trừ thuế giá trị gia tăng; thuếthu nhập cá nhân trước khi trả tiền thuê tài sản cho cá nhân nếu trong năm dương lịch cá nhân có doanh thu cho thuêtài sản tại đơn vị trên 100 triệu đồng. Trường hợp trong năm cá nhân phát sinh doanh thu từ nhiều nơi, cá nhândự kiến hoặc xác định được tng doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì có thể ủy quyền theo quy định của pháp luật để doanh nghiệp, tổ chức khaithay, nộp thay đối với hợp đồng cho thuê từ 100 triệu/năm trở xuống tại đơn vị.

Số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại khon 2 Điều 4 Thông tư này.

b) Nguyên tc khai thuế

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thay thuế cho cá nhân chothuê tài sản thì trên tờ khai ghi thêm “Khai thay” vào phần trước cụm từ Người nộp thuế hoặc Đại điện hp pháp của người nộp thuế” đồng thờingười khai ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức khai thay thì sau khi ký tên phải đóng dấu của tổ chức theoquy định. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn phải thể hiện đúng ngườinộp thuế là cánhân cho thuê tài sản.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thay sử dụng tờ khai mẫu số 01/TTS của cánhân để khai theo từng hợp đồng hoặc khai cho nhiều hợp đồng trên một tờ khainếu tài sản thuê tại địa bàn có cùng cơ quan thuế quản .

c) Hồ sơ khai thuế:

Hồ sơ khai thuế gồm:

- Tờ khai theo mẫu s01/TTS ban hành kèm theo Thông tưnày;

- Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-TTS ban hànhkèm theo Thông tư này;

- Bản chụp Hợp đồng thuê tài sản, Phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồnghoặc Phụ lục hợp đồng)."

+ Tại Điều 25 quy định về hiệu lực thi hành:

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành k từ ngày 30 tháng 07 năm 2015 và ápdụng cho kỳ tính thuếthu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi.

Các hướng dẫn về cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phươngpháp khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì áp dụng cho kỳ tính thuế từngày 01 tháng 01 năm 2016.

2. Trường hợp cá nhân có phát sinh hợpđồng thuê trong nhiều năm và đã khai thuế, nộp thuế theo quy định trước đây thì không điều chỉnh lại đi với số thuế đã khai, đã nộp.”

Theo các quy định trên, kể từ ngày 30/7/2015 trường hợp Côngty VTC công nghệ và nội dung số có thuê nhà của cá nhân mà cá nhân cho thuê cótổng doanh thu từ kinh doanh trên 100 triệu đồng/năm trởlên, nếu trong hợp đồng thuê nhà có thỏa thuận bên đi thuê là người khai thuế,nộp thuế thì:

+ Công ty có trách nhiệm khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhânvà 5% thuế giá trị gia tăng trên số tiền thuê trước khi trả tiền cho cá nhân vànộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

+ Công ty nộp hồ sơ khai thuế thay cho cá nhân cho thuê tàisản theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 8 Thông tư số 92/2015/TT-BTC .

Trước thiđim 30/7/2015 Công ty VTC công nghệ vànội dung s thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại công văn số 36490/CT-HTrngày 12/6/2015 của Cục thuế TP Hà Nội.

Cục thuế TP Hà Nội trả li để Công ty VTC công nghệ và nội dung số được biết và thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng Kiểm tra thuế số 2;
-
Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn