TNG CC THUCỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51265/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Trường Đại học sư phạm thể dục thể thao Hà Nội
Đ/C: xã Phụng Châu;huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
MST: 0101239394

Trả lời công văn số 193/ĐHSPTDTTHN ngày 22/6/2015 của TrườngĐại học sư phạm thể dục thể thao Hà Nội (gọi tắt là Trường) hỏi về chính sáchthuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 212/2013/TTLT-BTC-BQP ngày 30/12/2013 của BộTài chính và Bộ Quốc phòng hướngdẫn việc thu nộp thuế TNCN đối với sỹ quan, quânnhân chuyên nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên hưởng lương thuộcBộ Quốc phòng quy định phạm vivà đối tượng áp dụng:

+ Tại Khoản 1 Điều 1 quy định:

“1. Thông tư này hướng dẫn việc thu và nộp thuế thu nhập cánhân đi với các đối tượng hưởng lương là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp,cá nhân hưởng lương hàm cơ yếu, chuyên môn kỹ thuật cơ yếu, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc BộQuốc phòng (dưới đây gọi chung là người nộp thuế) có thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản thunhập có tính chấttiền lương, tiền công dưới các hình thứcbằng tiền hoặc không bằng tiền nhận được từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốcphòng (dưới đây gọi chung là t chức trả thu nhập)”.

+ Tại Khoản 3 Điều 1 quy định:

“3. Thông tư này không áp dụng đối với cá nhân hướng dẫn tạikhoản 1, Điu này cócác khoản thu nhập chịu thuế khác (ngoài thu nhập từ tiền lương, tiền cônghướng dẫn tại Điều 2 Thông tư này). Việc khai, nộp thuế đi với các khoản thu nhập chịu thuếkhác thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư s 111/ 2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BộTài chính”.

- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị đnh s 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thunhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cánhân.

+ Tại Điều 1, Chương I quy định phạm vi xác định thu nhập cánhân của người nộp thuế:

“...Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhậpphát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập...”

+ Tại khoản 2 Điều 2 quy định các khoản thu nhập chịu thuế:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiềncông

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hìnhthức bng tiền hoặc không bằng tiền...”

+ Tại tiết b1,Điểm b và Điểm i Khoản 1 Điều 25 quy định khấu trừ thuế đối với thu nhập từtiền lương, tiền công:

“b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thìt chức, cá nhân trả thu nhập thựchiện khu trừ thuế theo Biu thuế lũy tiến từng phn, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lêntại nhiều nơi.

...

i) Khấu trừ thuế đối với một s trường hợp khác

Các t chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặcký hợp đồng lao độngdưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuếtheo mức 10% trên thunhập trước khi trả cho cá nhân...”

+ Tại Khoản 2 Điều 25 quy định về chứng từ khấu trừ:

“a) Tổ chức, cá nhân tr các khoản thu nhập đã khấu trừ thuếtheo hướng dn tạikhoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bịkhấu trừ. Trườnghợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.

b) Cấp chứng từ khấu trừ trong một s trường hợp cụ thể như sau:

b.1) Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng: cá nhâncó quyền yêu cầu t chức, cá nhân trả thu nhập cấpchứng từ khấu trừ cho mi lần khấutrừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong mộtkỳ tính thuế”.

- Căn cứ khoản 1 Điều 16 Chương II Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật Quản lý thuế và Nghđịnh số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 Chính phủ quy định khai thuế TNCN

1. Khai thuế, nộp thuế đi với t chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

a) Nguyên tắc khai thuế

a.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý.Trường hợp trong tháng hoặc quý, t chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinhkhấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.

a.2) Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinhkhấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ th như sau:

- T chức, cá nhân trả thu nhập phátsinh s thuế khấu trừ trong tháng của ítnhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trlên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thunhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

- T chức, cá nhân trả thu nhập khôngthuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.

Ví dụ 30: Năm 2014 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuếGTGT theo quý thì năm2014 Công ty A thuộc diện khai thuế TNCN theo quý, không phân biệt trong năm 2014Công ty A thực tếcó phát sinh khấu trừ thuế TNCN trên 50 triệu đồng hay dưới 50 triệu đồng”.

Căn cứ các quy định trên, trường hp Trường Đại học sưphạm thể dục thể thao Hà Nội hàng tháng có chi trả tiền không thường xuyên công việc giảngdạy cho các sỹ quan của Bộ Tư lệnh Thủ Đô cử sang giảng dạy tại Trung tâm giáodục quốc phòng I Hà Nội (lương chính của các sỹ quan do Bộ tư lệnh Thủ Đô trả):

+ Trường hợp các sỹ quan sang giảng dạy có ký hp đồng (Quyết định biệt phái) từ 03tháng trở lên, Trường thực hiện khấu trừ theo biểu lũy tiến từng phần theo quy định tại tiết b1, Điểm b Khoản 1 Điều 25 Thông tư số111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

+ Trường hợp các sỹ quan sang giảng dạy có ký hp đồng (Quyết định biệt phái) dưới03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần (Hai triệu đồng) trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhậptrước khi trả theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 ca Bộ Tài chính.

Việc kê khai thuế TNCN, Trường thực hiện khoản 1 Điều 16 Chương II Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Trường Đại học sư phạm thể dụcthể thao Hà Nội được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
P.KT6;
-
P.Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn