VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 5129/VPCP-QHQT
V/v Dự án thành lập Công ty liên doanh chuyển phát nhanh ICS

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2003

Kính gửi

-Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,Thương mại,
-Bưu chính - Viễn thông, Bộ Giao thông Vận tải,
-Quốc phòng, Công an,
-Ngân hàng nhà nước Việt Nam
-Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6070 BKH/TĐ&GSĐT ngày 3 tháng 10 năm 2003) và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc thực hiện Dự án thành lập Công ty liên doanh TNHH chuyển phát nhanh ICS Việt Nam, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc thực hiện dự án thành lập Công ty liên doanh TNHH chuyển phát nhanh ICS Việt Nam giữa Công ty TNHH Dịch vụ - Tư vấn - Thương mại Vạn Hạnh (Việt Nam) và Công ty ILWOL, Inc. (Hoa Kỳ), với mục tiêu hoạt động cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh tài liệu thương mại và hàng hoá trong nước và quốc tế, trừ các dịch vụ chuyển phát thư trong nước, chuyển phát thư quốc tế.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý các vấn đề cụ thể để cấp giấy phép đầu tư cho dự án phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao