CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 513/CP-QHQT
V/v ký hiệp định Tài chính với CHLB Đức tài khoá 2002

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 3579 TC/TCĐN ngày 15/04/2003) về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác Tài chính với Đức tài khoá 2002, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt nội dung dự thảo Hiệp định hợp tác Tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức tài khoá 2002.

- Uỷ quyền lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Hiệp định với đại diện Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức nhân dịp Thủ tướng Chính phủ CHLB Đức sang thăm Việt Nam.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan