Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 513 TCHQ/KTTT NGÀY 31 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC ÁP DỤNG THUẾNHẬP KHẨU
MỲ CHÍNH TRONG CEPT

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố,

Tổng cục Hải quan nhận được điện khẩn số 42/PNV-Th ngày28-1-2002 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc áp dụng thuế nhập khẩumặt hàng mỳ chính trong Danh mục CEPT. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Ngày 18-12-2001 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyếtđịnh số 137/2001/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung tên và mức thuế suất của một số nhómmặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi. Việc sửa đổi này dẫn đến giữaDanh mục Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi và Danh mục CEPT có một số nhóm, mặthàng không thống nhất trong việc phân loại, áp mã số, ví dụ mặt hàng mỳ chính (nhóm 2103), cà phê (nhóm 0901), lúamỳ (nhóm 1001), cây dược phẩm (nhóm 1211)...

Sau khi trao đổi, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) thống nhất,trong thời gian Nghị định 28/2001/NĐ-CP ngày 6-6-2001 chưa thay đổi, thì việcsửa đổi Danh mục Biểu thuế theo Quyết định số 137/2001/QĐ-BTC và hướng dẫn phânloại hàng hoá theo Công văn 577 TC/TCT ngày 17-1-2002 không ảnh hưởng đến việcthực hiện Danh mục CEPT ban hành kèm theo Nghị định 28- 2001/NĐ-CP .

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố HảiPhòng và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.