VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 513/VPCP-KTTH
V/v thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của KKT Nam Phú Yên.

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của BộKế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 263/BKH-TĐ &GSĐT ngày 11 tháng 1 năm 2008về việc đề nghị ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lậpvà ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nam Phú Yên, Thủ tướng Chính phủcó ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch vàĐầu tư lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chínhphủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nam Phú Yênđể hoàn chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo đúng Quy chếlàm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 3tháng 12 năm 2007.

Văn phòng Chính phủxin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- UBND tỉnh Phú Yên;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
Website CP, các Vụ: CN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 13

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc