TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5130/CT-TTHT
V/v chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

Kính gửi: Công ty TNHH Towers Watson Việt Nam
Địa chỉ: 115 Nguyễn Huệ, quận 1
Mã số thuế: 0305403532

Trả lời văn thư ngày 22.6.2012 của Công ty vềchính sách thuế, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày26.12.2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

Căn cứ khoản 2, Điều 5, Chương I Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11.01.2012 của Bộ Tài chính quy định:

"Các khoản thu về bồi thường, tiền thưởng,tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tàichính khác, trừ khoản lãi cho vay do doanh nghiệp không phải là tổ chức tíndụng nhận được.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồithường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thảivà các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơsở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

…".

Theo quy định trên, khi nhận các khoản tiền hỗtrợ từ công ty mẹ theo chính sách của tập đoàn, Công ty lập chứng từ thu vàhạch toán vào thu nhập khác để kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quyđịnh.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này.

Nơi nhận
- Như trên;
- P. Pháp chế
- P. KT2
- Web Cục Thuế
- Lưu: HC, TTHT

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga