TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5132/CT-TTHT V/v : Chính sách thuế giá trị gia tăng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH CZ Slovakia Việt Nam
Địa chỉ: 6A Phan Đình Phùng, P.2, Q.Phú Nhuận
MST: 0309875825

Trảlời văn thư số 05/CV-CZ ngày 21/6/2012 của Công ty về chính sách thuế giá trịgia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căncứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthuế giá trị gia tăng (GTGT):

Tạikhoản 2 Điều 5 quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

Cáckhoản thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượngquyền phát thải và các khoản thu tài chính khác, trừ khoản lãi cho vay do doanhnghiệp không phải là tổ chức tín dụng nhận được.

...

Trường hợp bồi thường bằng hàng hoá, dịch vụ thì cơ sở bồi thường phảilập hoá đơn như đối với bán hàng hoá, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai,khấu trừ theo quy định”;

Tạikhoản 1 Điều 14 quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

ThuếGTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịchvụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ,...”;

Căncứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

Căncứ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành một số điều của Luật Quản lý thuế,

Trườnghợp của Công ty theo trình bày, đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGTtheo phương pháp khấu trừ đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động,khi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nhà caotầng tại địa chỉ số 31 đường Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, Công ty phải mua 3 (ba)căn hộ chung cư để bồi thường cho các hộ di dời thì căn cứ quy định nêu trên,khi bồi thường Công ty phải lập hóa đơn GTGT, tính, kê khai và nộp thuế GTGT,thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quy định. Số thuếGTGT đầu vào của hóa đơn GTGT Công ty mua căn hộ được kê khai khấu trừ và đượchoàn thuế GTGT nếu thuộc các trường hợp được hoàn thuế theo quy định.

CụcThuế thông báo Công ty TNHH CZ Slovakia Việt Nam biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
-Như trên
-Phòng Pháp chế
-Phòng Kiểm tra số 2
-Web Cục Thuế
-Lưu: (TTHT,HC)
1361 – 155670 120625 LCTh.

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga