BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
---------
V/v: Chấn chỉnh công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

Trong thời gian vừa qua, về cơ bản Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã thực hiện đúng quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Tuy nhiên, qua báo cáo của các đoàn kiểm tra thì hiện nay còn nhiều BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) chưa thực hiện việc quản lý dữ liệu đối tượng tham gia BHXH, BHYT tập trung tại BHXH tỉnh; công tác rà soát dữ liệu in sổ BHXH, thẻ BHYT chưa được đảm bảo, dẫn tới tình trạng nội dung ghi xác nhận trên sổ BHXH còn nhiều sai sót và tình trạng cấp trùng thẻ BHYT vẫn phổ biến ở BHXH các tỉnh. Để khắc phục tình trạng nêu trên BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:
1. Về quản lý cơ sở dữ liệu tập trung và rà soát dữ liệu in sổ BHXH, thẻ BHYT
Ngày 26/7/2013 Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 829/QĐ-BHXH về việc ban hành các phần mềm ứng dụng thuộc dự án "Nâng cấp phần mềm Quản lý thu SMS", trong đó có phần mềm Quản lý sổ thẻ (viết tắt là QLST). Vì vậy, BHXH các tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo BHXH các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là BHXH huyện), chuyển toàn bộ dữ liệu đối tượng tham gia BHXH, BHYT do BHXH các huyện được phân cấp quản lý về BHXH tỉnh để tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung của BHXH tỉnh, sau đó kết chuyển toàn bộ dữ liệu sang phần mềm QLST để kiểm tra, rà soát, đối chiếu trước khi cho phép BHXH huyện in sổ BHXH, thẻ BHYT và tránh cấp trùng thẻ BHYT.
Riêng BHXH Bộ Quốc phòng chủ động phối hợp với BHXH các tỉnh, thành phố để rà soát danh sách, dữ liệu của thân nhân quân nhân tại ngũ trước khi in thẻ BHYT để tránh tình trạng cấp thẻ BHYT trùng.
2. Về phân cấp ghi, xác nhận trên sổ BHXH
Đối với BHXH các huyện được phân cấp ghi, xác nhận thời gian đóng BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người tham gia BHXH, BHTN trước khi xác nhận bắt buộc phải chuyển dữ liệu quá trình đóng BHXH, BHTN của người tham gia về BHXH tỉnh để kiểm tra, đối chiếu với cơ sở dữ liệu chung (do BHXH tỉnh quản lý). Khi được BHXH tỉnh cho phép mới được in sổ BHXH (theo quy định tại Khoản 3, Điều 40 Quy định ban hành kèm theo quyết định số 1111/QĐ-BHXH). Trường hợp BHXH các tỉnh chưa thực hiện quản lý cơ sở dữ liệu tập trung và triển khai phần mềm QLST thì không thực hiện phân cấp hoặc tạm ngừng việc phân cấp (đối với BHXH các huyện đã phân cấp), chỉ thực hiện phân cấp khi có đủ các điều kiện nêu trên.
3. Tổng hợp báo cáo thẻ BHYT cấp trùng năm 2013
BHXH các tỉnh căn cứ dữ liệu cấp thẻ BHYT tại thời điểm hết tháng 12/2013, thực hiện kiểm tra, rà soát, xác định số lượng thẻ BHYT cấp trùng trong năm 2013 và báo cáo về BHXH Việt Nam trước ngày 30/01/2013 theo địa chỉ hộp thư điện tử: [email protected]

>> Xem thêm:  Điều kiện nào được hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần ? Thủ tục rút tiền BHXH như thế nào ?

Yêu cầu BHXH các tỉnh nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung nêu trên, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo về BHXH Việt Nam (Ban Cấp sổ, thẻ) để có hướng xử lý./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Ban Thu, CSYT, TTTT;
- Website BHXN VN;
- Lưu: VT, CST (03b).
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp, đổi, gia hạn thẻ BHYT và quyền lợi của người có thẻ BHYT trong dịch Covid-19