BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5133/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng “thép hợp kim có thành phần Bo cao”

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Để thực hiện thống nhất toàn ngành trong việc phân loại mặt hàng “Thép hợp kim có thành phần Bo cao” nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu; Thông tư số 75/2009/TT-BTC ngày 13/04/2009 của Bộ Tài chính về việc bổ sung Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC; Thông tư số 93/2009/TT-BTC ngày 15/05/2009 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế nhập khẩu sắt và thép theo quy định tại Thông tư số 75/2009/TT-BTC; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính, Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tham khảo Chú giải HS chương 72 thì mặt hàng thép hợp kim có thành phần Bo từ 0,0008% trở lên, dạng thanh và que phân loại như sau:

1. Thép hợp kim dạng thanh và que được cán nóng, dạng cuộn không đều không phải bằng thép gió và thép mangan – silic thì thuộc phân nhóm 7227.90, mã số và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định theo từng thời điểm nhập khẩu.

2. Thép hợp kim dạng thanh và que khác, không gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn thuộc phân nhóm 7228.30 và các loại thanh và que khác không gia công quá mức rèn thì thuộc phân nhóm 7228.40, mã số và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định theo từng thời điểm nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK;
- Cục KTSTQ; Cục GSQL; Cục ĐTCBL
- Lưu: VT, C. TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường