VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------------
V/v: Phê duyệt kết quả đàm phán với ADB về khoản vay Chương trình phát triển tài chính vi mô
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại tờ trình số 94/TTr-NHNN ngày 12 tháng 6 năm 2012 về kết quả đàm phán cho khoản vay Chương trình phát triển tài chính vi mô - Tiểu chương trình 1, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:
1. Phê duyệt kết quả đàm phán, nội dung Hiệp định vay và các văn bản liên quan cho khoản vay Chương trình phát triển tài chính vi mô - Tiểu chương trình 1 nêu trên. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo cho ADB về việc phê duyệt này.
2. Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định vay này với đại diện ADB. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định.
3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các thủ tục cho việc ký kết Hiệp định vay nêu trên.
4. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm chủ tài khoản tiếp nhận vốn của khoản vay này và mua lại số ngoại tệ giải ngân để bổ sung dự trữ ngoại hối quốc gia.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH,
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). V 27
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Vũ Đức Đam