BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5134/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu linh kiện điện tử, phụ tùng xe máy cũ qua cửa khẩu phụ, lối mở

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2012

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

Trả lời công văn số 820/HQHG-NV ngày14/9/2012 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về việc ghi ở trích yếu, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Việc xuất khẩu hàng hóa là linhkiện điện tử và phụ tùng xe máy đã qua sử dụng qua cửa khẩu phụ, lối mở biêngiới thực hiện theo quy định hiện hành (Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày03/6/2009 của Bộ Công Thương và công văn số 1420/TTg-KTTH ngày 27/08/2008 củaThủ tướng Chính phủ).

Trường hợp Bộ Thương mại Trung Quốccó Công hàm gửi Sở Công Thương tỉnh Hà Giang phản ánh về tình hình xuất khẩu hànghóa của Việt Nam sang Trung Quốc hoặc qua các cửa khẩu phụ, lối mở sang TrungQuốc thì Cục Hải quan tỉnh đề nghị Sở Công Thương tỉnh Hà Giang báo cáo Bộ CôngThương xem xét chỉ đạo hoặc phối hợp các Bộ, ngành liên quan cùng xem xét chỉ đạothực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hảiquan tỉnh Hà Giang biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (Vụ TMMN) (để p/h);
- UBND tỉnh Hà Giang (Sở Công Thương);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh