BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5136/TCT-KK
V/v: kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn bỏ sót

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 1714/CT-KTrT2 ngày 08/9/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn về kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn bị bỏ sót đối với trường hợp của Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam, được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục

Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm a, Khoản 7, Điều 14, Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định“Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hoá đơn chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung, thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn bỏ sót, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm b khoản này”;

Căn cứ Khoản 8, Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về việc Xác định số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế"...Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. ",

Trường hợp của Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam có 03 hóa đơn tiền điện phát sinh trong năm 2013 bị bỏ sót thì thời gian để Công ty kê khai, khấu trừ bổ sung các hóa đơn này tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn bỏ sót theo hướng dẫn tại Điểm a, Khoản 7, Điều 14 tại Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính. Tại thời điểm Thông tư 219/2013/TT-BTC có hiệu lực, các hóa đơn này vẫn chưa quá thời hạn kê khai bổ sung. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp theo định hướng cải cách về chính sách, thủ tục thuế, Tổng cục Thuế chấp thuận đề xuất của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam kê khai, khấu trừ bổ sung các hóa đơn này trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, PC (TCT);
- Vụ CST, PC(BTC);

- Lưu: VT,
KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí