BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------------
V/v: Đăng kí xét tuyển nguyện vọng 2, 3 vào đại học, cao đẳng năm 2011.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 3 tháng 8 năm 2011
Kính gửi:
- Các đại học, học viện
- Các trường đại học, cao đẳng.
Ngày 24 tháng 6 năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 4140/BGDĐT-GDĐH về việc hướng dẫn rút hồ sơ đăng kí xét tuyển (ĐKXT) nguyện vọng 2 (NV2) hoặc nguyện vọng 3 (NV3) đã nộp để xét tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011. Theo đó:
Hàng ngày các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng (gọi chung là các trường) cập nhật thông tin về hồ sơ ĐKXT của thí sinh vào máy tính bằng phần mềm tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011 (DH11) và công bố công khai trên Website của trường
Thông tin về hồ sơ ĐKXT của thí sinh bao gồm: họ và tên; ngày tháng năm sinh; số báo danh; đối tượng; khu vực; điểm thi từng môn và tổng điểm 3 môn thi; số thứ tự hồ sơ; mã ngành ĐKXT; ngày nhận hồ sơ ĐKXT; ngày trả hồ sơ ĐKXT (mẫu số 1 đính kèm).
Đồng thời phần mềm tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011 (DH11) được sửa đổi, bổ sung thêm 2 chức năng:
1. Cập nhật thông tin về hồ sơ ĐKXT NV2 (NV3) của thí sinh;
2. Mẫu giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học, cao đẳng số 1, số 2 (mẫu số 2 đính kèm);
Phần mềm tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011 (DH11) được đăng tải trên Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn.
Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị các trường sử dụng phần mềm tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011 (DH11) đã được sửa đổi, bổ sung để phục vụ công tác tuyển sinh của trường năm 2011./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Bùi Văn Ga (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Kim Khôi