CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 514/CP-QHQT
V/v Dự án “Xây dựng năng lực cho đào tạo quản lý nhà nước ở Việt Nam - Giai đoạn chuyển tiếp vào giai đoạn 2” do Thuỵ Sĩ tài trợ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Nội vụ.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1293 BKH/KTĐN ngày 10 tháng 03 năm 2003 và số 2219 BKH/KTĐN ngày 15 tháng 4 năm 2003) về việc phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật “Xây dựng năng lực cho đào tạo quản lý nhà nước ở Việt Nam - Giai đoạn chuyển tiếp vào giai đoạn 2” do Chính phủ Liên Bang Thuỵ Sĩ tài trợ không hoàn lại 730.000 CHF(tương đương 430.000 đô la Mỹ).

- Giao Bộ Nội vụ thẩm định và phê duyệt dự án.

- Uỷ quyền lãnh đạo Bộ Nội vụ ký kết Thoả thuận với đại diện của phía Thuỵ Sĩ về việc thực hiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật nêu trên./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan