BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 514/LĐTBXH-LĐTL
V/v triển khai xây dựng đơn giá tiền lương năm 2008

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty hạng đặc biệt

Căn cứ qui định của Chính phủ tạiNghị định số 206/2004/NĐ-CP , Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004; Nghịđịnh số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 và Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang bộ,Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồngquản trị Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và Chủ tịchHội đồng quản trị Tổng Công ty nhà nước hạng đặc biệt:

1. Chỉ đạo các công ty 100% vốn nhànước thuộc quyền quản lý sớm thực hiện việc xây dựng đơn giá tiền lương và quỹtiền lương năm 2008 của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồngthành viên (hoặc Chủ tịch Công ty), Tổng giám đốc, Giám đốc:

- Đối với công ty nhà nước thực hiệntheo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXHngày 05/01/2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

- Đối với công ty trách nhiệm hữu hạnmột thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thực hiện theo quy định tạiThông tư số 15/2007/TT-BLĐTBXH ngày 31/8/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xãhội;

- Đối với công ty mẹ và các công tycon trong Tập đoàn kinh tế thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2007/TT-BLĐTBXHngày 04/10/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

2. Trong khi chưa có quyết địnhchính thức về đơn giá tiền lương, căn cứ vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh cáccông ty tạm ứng tối đa không quá 80% mức đơn giá tiền lương và quỹ tiền lươngnăm 2007 để trả cho người lao động và thành viên Hội đồng quản trị, thành viênHội đồng thành viên (hoặc Chủ tịch công ty) Tổng giám đốc, Giám đốc công ty.

3. Tổng hợp, báo cáo về Bộ Lao độngThương binh và Xã hội tình hình đăng ký đơn giá tiền lương, thẩm định quỹ tiềnlương của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên (hoặcChủ tịch công ty), Tổng giám đốc, Giám đốc năm 2008 và tình hình thực hiện năm2007 về lao động, tiền lương, thu nhập của các công ty thuộc quyền quản lý theođúng qui định tại các Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Đề nghị Thủ trưởng các bộ, cơ quanngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịchHội đồng quản trị Tập đoàn kinh tế và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty hạngđặc biệt chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện đúng quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VP, Vụ LĐTL (20)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân