BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 514/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục thông quan ô tô đã qua sử dụng dưới 16 chỗ ngồi nhập khẩu

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: CụcHải quan Tp. Hồ Chí Minh

Trảlời công văn số 028/HQTP-NV ngày 04/01/2008 của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh vềviệc tạm giải phóng hàng nhập khẩu là ô tô đã qua sử dụng dưới 16 chỗ ngồi theobản fax Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơgiới nhập khẩu do Cục Đăng kiểm Việt Nam gửi (có xác nhận của doanh nghiệp nhậpkhẩu); Sau khi báo cáo xin ý kiến của Bộ Tài chính, Tổng cục đồng ý với đề xuấtcủa Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh tại công văn số 028/HQTP-NV trên.

Tổngcục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP: Quảng Ninh, Hải phòng, Đà Nẵng: Để thực hiện;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT; GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc