THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 514/TTg-KTN
V/v xử lý tài sản tại trạm thu phí Hòa Phước sau khi di dời về vị trí mi

Hà Nội, ngày 29 tháng03 năm 2016

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (vănbản số 17485/BGTVT-TC ngày 31 tháng 12 năm 2015) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản s 661/BKHĐT-KCHTĐT ngày 28 tháng 01 năm 2016), Tài chính (văn bản số 1943/BTC-QLCS ngày 03 tháng 02 năm 2016) về việc xử lý tài sản tại trạm thu phí Hòa Phước sau khi di dời về vị trí mới, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương thanh lý tài sản theo hình thức bán chỉ định hạng mục nhà điều hành trạm thu phí Hòa Phước tại Km941+900, Quốc lộ 1 như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên. Bộ Giao thông vận tải xác định giá thanh lý trên cơ sở đánh giá của các cơ quan thẩm định giá độc lập và quản lý số tiền thu được từ thanh lý tài sản nêu trên theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- UBND TP. Đà N
ng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3) pvc
22

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc